Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ITE1821 Subsea/piping - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Innhold

Emnet vil ha en bred gjennomgang av modulene:

Videre vil emnet omhandle strukturell Integritetsstyring og risikostyring med prinsipper, modellering og analyseteknikker


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin

Hva lærer du

Kunnskap:    

Studentene skal etter gjennomført emne ha grunnleggende kunnskaper om teknikker og installasjoner som anvendes ved utvinning av olje- og gassproduksjon offshore.

Studenten vil også få inngående kjennskap til tilhørende standarder og forskrifter som gjelder, samt   dimensjoneringskrav til strukturer og rørsystem på havbunnen. 

Studenten vil ha kunnskap om prinsippene for Integritetsstyring og Risikostyring på offshore konstruksjoner,

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for denne type arbeidsoppgaver. (LU-M-K-5)

Ferdigheter:  

Student vil ha en grunnleggende innsikt i alle aktiviteter offshore, fra leting og prospektering, bygging og drift, og nedstengning og fjerning av installasjoner. 

Studenten er gitt trening i å fordype seg på egen hånd innenfor et selvvalgt tema, og har fått tilegnet seg ferdigheten med å skrive en faglig rapport basert på egen studie og analyse innenfor et selvvalgt fordypningsområde.  

Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven. (LU-M-F-1..5)

Generell kompetanse: Studenten kan delta i produkt- og utvikling av produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LU-M-G-1..2)

Studentene vil i emnedel piping design få inngående kunnskap om hvilke dimensjonerende standarder som gjelder, samt innsikt i dimensjoneringsprinsipper i hht. de samme standarder.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning. Det gis skriftlig tilbakemeldinger eller kommentarer til prosjektrapporter.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

For adgang til eksamen skal følgende arbeidsoppgaver være innlevert og godkjent:

Emnet er inndelt i en rekke moduler, og til 5 av modulene vil det bli utlevert en obligatorisk oppgave, som skal være innlevert og godkjent innenfor innleveringsfristen, for adgang til eksamen.

Videre skal studenten selv velge seg et fordypningstema hvor det skal utarbeides en faglig rapport på minimum 10 sider.  Studenten skal i rapporten gjøre en faglig studie i et avgrenset tema.  Nærmere spesifikasjon på rapportens oppbygging blir opplyst ved studiestart.  Rapporten vil utgjøre 40 % av sluttkarakteren.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen, som teller 60% av sluttkarakter i emnet. Besvarelsen må tilfredsstille minimumskravene i begge hovedtemaer for å bli vurdert til bestått (karakter E).

Prosjektrapporten teller 40 % av sluttkarakteren i emnet. For å bestå eksamen må kandidaten dokumentere kunnskaper på alle oppgaver i eksamenssettet.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet


Dato for eksamen

Skoleeksamen 27.11.2018;Prosjektrapport innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumslitteratur utlagt på itslearning ved studiestart

Støttelitteratur lagt på itslearning ved studiestart

Undervisning Høst 2018
Forelesning f.aman. Geanette Cleotilde Polanco Pinerez