Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HEL-3009 Demens og alderspsykiatriske lidelser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Begrenset antall plasser.

Innhold

Emnet består av temaene: a) demenssykdommer, b) psykiske lidelser i alderdommen, c) endret og utfordrende atferd, d) pårørendeskoler, e) miljøbehandling, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.

Ulike perspektiver på demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser belyses. Kompleksiteten i sykdomsbildet og differensialdiagnoser drøftes.

Grunnleggende spørsmål relatert til det å være en person med alvorlig sykdom tematiseres. Dette innbefatter å vurdere ulike tilnærmingsmåter i behandling ut fra erfaringskunnskap og forskning. Det tas opp etiske og juridiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, omsorg, behandling og samhandling mellom tjenestenivåene.

Kommunikasjon tematiseres ut fra et relasjonelt perspektiv. Studenten reflekterer over eget faglig ståsted, og utforsker egen kommunikasjonsevne i møte med pasient, pårørende og andre helsearbeidere. Kommunikasjon og samhandling gjennom ulike uttrykksformer tematiseres. 

Det fokuseres på kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom/alderspsykiatriske lidelser. Det legges særlig vekt på arbeid med personsentrert omsorg. Tilrettelegging av dagligliv til personer som kan være sårbare og deres nærstående tematiseres. Prinsipper og problemstillinger knyttet til tilrettelegging av miljøet og trivselstiltak drøftes.

Forståelse og mestring av endret og utfordrende atferd er et sentralt tema. Det arbeides inngående med bruk av tvang og hvordan det kan forebygges, mestres og følges opp.

Bruk av velferdsteknologi i demensomsorgen belyses og drøftes.


Søknadsfrist

1.desember.

Opptakskrav

Opptakskravet til Studieretning aldring og eldreomsorg er:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag.  Minimum ett års relevant praksis i 100%.

Søknadskode: 3074


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praktiske øvelser, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Eksamen

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Emnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i samme semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

ARBEIDSKRAV:

Arbeidskravet skal være et resultat av praksis og inneholde gjennomføring av følgende:

Arbeidskravet vurderes av faglærer.


Pensum

Ca. 600 sider. Se egen pensumlister.
Undervisning Vår 2019
Forelesning stip. Kristin Synnøve Voie
uni.lekt. Anne Margrethe Støback
f.lekt. Bjørg Balteskard
f.lekt. Toril Agnete Larsen
stip. Lena Yvonne Bjerkmo
Seminar stip. Kristin Synnøve Voie
uni.lekt. Anne Margrethe Støback
f.lekt. Bjørg Balteskard
f.lekt. Toril Agnete Larsen
stip. Lena Yvonne Bjerkmo
Ferdighetstrening uni.lekt. Anne Margrethe Støback
f.lekt. Bjørg Balteskard
f.lekt. Toril Agnete Larsen