Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

KVE-1007 Kvensk grammatikk 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk del av kvensk årsstudium og bachelorgraden i kvensk og finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet vil du lære om grunnstrukturen i kvensk (fonologiske fenomener, den morfologiske strukturen og setningsstrukturen).

I undervisningen vil bl.a. følgende bli gjennomgått:

1) de mest vanlige setningstypene: lokasjon, bevegelse, predikasjon, eksistens, eierkonstruksjon, endring av eier, gjerning og følelse

2) nomenbøyning i forbindelse med disse setningstypene (de hyppigste stammetypene i nominativ, genitiv, partitiv og lokalkasusene, entall og flertall).

3) personbøyning av verb, bekreftende og nektende indikativ presens og preteritum, samt imperativ og kondisjonalis presens.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga skal foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Eksamen kan besvares på kvensk eller norsk.

Undervisning

Det vil bli arrangert en oppstartsamling, men den videre undervisninga vil være nettbasert og du får veiledning via nett (canvas og e-post). Ved behov vil det kunne arrangeres noe klasseundervisning i løpet av semesteret.

I nettundervisninga vil du få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Vekten i oppgavene vil være på å lære å danne kvenske setninger og former samt å analysere dem grammatikalsk.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas), og du kan velge mellom kursmateriale med utgangspunkt i Porsanger-varieteten, i Varanger-varieteten eller i den såkalte elvedalsvarieteten. Du kan også bruke den selvvalgte varieteten i alle øvelsene.

Undervisninga vil foregå parallelt med KVE-1006.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 06.05.2019 innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

KVE-1002 Språklig tekstanalyse i kvensk 10 stp
Undervisning Vår 2019
Første møte: se timeplanen på nett
Samling Startsamling: 21. januar

uni.lekt. Mikhail Voronov
Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: 6. mai. Innlevering: 10. mai i WISEflow

Arbeidskrav 1. (28.01-01.02), 2. (18.-22.02), 3. (4.-8.03), 4. (18.-22.03) og 5. (1-5.04)