Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i årsstudium i kvensk og bachelorgraden i kvensk og finsk.

Innhold

Studiet gir en innføring i kvensk kultur og kulturelle uttrykk hvor hovedvekten vil bli lagt på skjønnlitteratur. Det litterære bildet av kvenene som minoritet i Norge studeres ved hjelp av kulturanalytiske metoder.

Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskape

Studenten har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Emnet inkluderer et skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske  arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Emnet vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 27.05.2019 innlevering 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

KVE-6110 Kvensk kultur og litteratur 10 stp

Pensum

Publiseres i desember.
Undervisning Vår 2019
Nettbasert undervisning
Forelesning Nettbasert undervisning via Canvas.

Hjemmeeksamen Utlevering av oppgave: 27. mai Innlevering av besvarelse: 3. juni i wiseflow.