Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SAM-2015 Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Morfosyntaks og syntaks - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål.

Innhold

Emnet behandler morfosyntaks og syntaks, og har fokus på verbenes og verbavledningenes påvirkning på syntaks, bl.a. når det gjelder kausative, passive, og ikke-akkusative verb. I kurset behandles også verbenes argumentstruktur samt strukturen for hjelp- og hovedverb på et syntaktisk nivå. Videre behandles også infinitte setninger.

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbyttet:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurdering/eksamensform:

Eksamen består av:

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum publiseres i desember.
Undervisning Vår 2019
Første samling: se timeplanen på nett
Samlinger Uke: 4, 7 og 14

f.aman. Linda Wiechetek