Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet i språk og litteratur, studieretning spansk, Bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi, studieretnig spansk eller spansk som fag nummer 2 og i Lektorutdanningen trinn 8 - 13 og med spansk som fag nummer 2.

Innhold

Dette innføringsemnet gir den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur. Hvilken rolle spiller Den spanske borgerkrigen i det moderne Spania? Eksisterer egentlig 'Latin-Amerika'? Består Spania av én eller flere nasjoner? Er rasisme et problem i Latin-Amerika? Slike tema blir belyst i forelesningene og gjennom pensum som består av ulike typer tekster, fra oversiktsverk, fagartikler og historiske dokumenter. Emnet gir derigjennom oppøving i å forholde seg kritisk til framstillinger av spansk og latinamerikansk historie og samfunn. Emnet gir også en elementær innføring i akademisk skriving.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Ex.fac. og gode leseferdigheter i engelsk.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk, ispedd noe spansk terminologi og vokabular.

Eksamensspråk: norsk eller spansk.


Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret. Emnet består av forelesninger og oppgaveseminar. Det forventes oppmøte til forelesninger og oppgaveseminar. På oppgaveseminaret er de obligatoriske arbeidskravene tema og det gis innføring i akademisk oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Fronter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

De skriftlige arbeidskravoppgavene blir tildelt studentene i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravene oppøver og prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med utgangspunkt i pensum, samt deres faglige skriveferdigheter. Vurderingsuttrykket her er bestått/ikke bestått og begge arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

 

Eksamen består av:

Skoleeksamen etterprøver ytterligere studentenes oversikt over, tilegnelse og forståelse av pensum og evne til å drøfte dette faglig. Eksamen skrives på norsk eller spansk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPA-1110 Innføring i spansk kultur 10 stp
Undervisning Vår 2019
Første forelesning: se timeplanen på nett
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett

f.aman. Randi Lise Davenport
Arbeidskrav Skriftlig arbeidskrav: 13. mars 2019.