Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet språk og litteratur, studieretning spansk.

Obligatoriske forkunnskaper: SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur. Anbefalte forkunnskaper: SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk kultur.


Innhold

En oversikt over de mest sentrale verk i spanskspråklig litteratur fra middelalderen til det 18. århundret. Emnet undersøker hvorfor og hvordan de tekstene som er ansett å være de viktigste i den spanske tradisjonen ble skrevet. Hovedvekten vil bli lagt på Gullalderen.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Forkunnskapskrav i spansk: SPA-1111 eller tilsvarende

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk. Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar. Studentene skal jobbe med både oversatte og originale tekster. Det forventes oppmøte til forelesningene og at studentene jobber aktivt på egenhånd og i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og oversettelser. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse til hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Fronter.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Studentene arbeider med semesteroppgaven i løpet av semesteret og leverer den inn til fastsatt dato etter undervisningens slutt. Tema velges i samråd med lærer. Veiledning er obligatorisk, minimum 2 ganger.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur 7.5 stp
Undervisning Vår 2019
Forelesning Første forelesning: se timeplanen på nett

f.aman. Carlos Fernando Cabanillas Cardenas
Semesteroppgave Innlevering av semesteroppgave: 10. mai innen kl. 14.00 i Wiseflow.

Arbeidskrav i uke 10 og 15.