Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ITE1918 BIM og datastyrt beregning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet består av en teoretisk del og en praktisk del.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

1. Introduksjon av BIM som metode

a. Hva er BIM?

b. Nytteverdi BIM

c. BIM modenhet

d. Hva betyr BIM for de involverte i en BIM-prosess

e. BIM verktøy

2. Grunnkurs

f. Tar for seg praktisk modellering av arkitektmodell ved hjelp av Revit

3. Visualisering

g. Ved bruk av Revit og (antageligvis Lumion eller Autodesk Infraworks)

4. Modellering av RIB-modell

h. Bruk av Revit til å modellere armerte betongkonstruksjon

i. Modellering av stålkonstruksjon i Revit

5. Praktisk BIM.

j. Lage en georefert terrengmodell hvor vi henter inn arkitektmodellen

k. Korrekt koordinatsystem mellom modeller

l. Koordinerer en multidisiplin BIM-modell med Navisworks evt. Solibri

m. Hvordan ta ut mengder for bruk til bestilling, logistikk og kalkyler

n. Hvordan ta Revitmodellen over i Focus Beskrivelse via IFC

6. Fokus konstruksjon

o. Brukergrensesnitt

p. Fritt opplagte stålbjelker

q. Rammekonstruksjoner

r. Betongbjelker

s. Fagverk

t. Bygninger


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: For å gjennomføre emnet anbefales det generell kompetanse / innsikt i databehandling og bruk av kommersielle software.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte innenfor BIM skal formidles gjennom en (1) uke med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan ikke følge disse forelesningene via nettet.

Emnets læringsutbytte innenfor Fokus Konstruksjon skal formidles gjennom to (2) dager med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan ikke følge disse forelesningene via nettet

Emnet gjennomføres som teoretisk og praktisk kunnskapsformidling. Studentens ferdigheter fremmes gjennom relevante eksempler.


Eksamen

Arbeidskrav

To (2) prosjektoppgaver skal være godkjent for adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Skriftlig eksamen på 3 timer skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler.  Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

Kontinasjons­eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig 11.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum