Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

IGR1600 Matematikk 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Teoretisk.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

MAT-1150 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Vektorer i rommet. Skalarprodukt og vektorprodukt.

Komplekse tall.

Funksjoner av en variabel, grafer, grenseverdier og kontinuitet.

Derivasjon med anvendelser.

Integrasjon med anvendelser.

Første- og andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Funksjoner av flere variable.

Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Hva lærer du

Hva lærer du? Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.

Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon, Funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Kandidaten kan manipulere symboler og formler.

Kandidaten kan resonnere matematisk.

Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.

Kandidaten har god regneferdighet.

Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger. Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Øvingstimer med obligatorisk oppmøte (tilpasset campus- og nettstudenter) - mer informasjon ved studiestart


Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av

besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering 

5 timers skriftlig skoleeksamen. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

En fritt valgt innbundet formelsamling.

På hver deleksamen: Ett A4-ark med håndskrevne eller trykte notater (2 sider).

Kontinasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt


Dato for eksamen

Skriftlig 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Adams & Essex: Calculus, A Complete Course.