Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk og generell forskningsmetode.

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Inventor. Sammenstilling, 2D og 3D presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Emnet kan ikke tas nettbasert av Y-veistudentene


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjekt i grupper, rapportskriving

Eksamen

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

Studentene skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider. Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst. Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet. Ved levering av prosjektarbeid skal studentene gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten. Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på ca 1 side. Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet. Individuelt tegningsarbeid innen AutoCAD og Autodesk inventor. Retningslinjer for oppgaven gis ved studiestart. Sluttkarakter settes ut fra prosjektarbeid/prosjektrapport og det individuelle tegningsarbeidet med karakter A ¿ F der F er ikke bestått. Ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppearbeidet 50 % og tegnearbeidet 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i faget. Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, mens tegnearbeidet vurderes av AutoCAD-lærer. Disse er begge ved behov i kontakt med en faglærer fra programområdet ved karakterfastsettelse.

Studenter som har strøket på en av de to eksamenselementene prosjektarbeid og tegningsarbeid kan levere nytt arbeid i vårsemesteret. Kontinuasjonsperioden for dette publiseres særskilt. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler.


Dato for eksamen

Prosjektoppgave innlevering 30.11.2018;Tegnearbeid innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp

Pensum

Aage Rognsaa (2015): Bacheloroppgaven ¿Skriveråd og regler for utformingen E. Andersen og E. Schwenke (2012): Prosjektarbeid: en veiledning for studenter Odd Sverre Kolstad: Siste tilgjengelige utgave av AutoCAD Øyvind Husø: Mekanisk konstruksjon og teknisk design - Modellering med Inventor; Arbeidsbok. Støttelitteratur Øyvind Husø: Mekanisk konstruksjon og teknisk design - Modellering med Inventor. Lien, Nilsson, Jakobsen og Larsen: Maskintegning; NKI - Forlaget. I tillegg kommer forelesningsnotater og andre ressurser lagt ut på it´s learning.
Undervisning Høst 2018
Forelesning prof. Ragnhild Johanne Rensaa
uni.lekt. Ståle Herving
IGR1610 uni.lekt. John Einar Pettersen
h.lærer Kjetil Knudsen
uni.lekt. Morten Røed Johanson
uni.lekt. Ståle Herving