Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

AUT-2020 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori inngår og gir utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utarbeidet egne retningslinjer og formelle dokumenter som gir føringer for gjennomføringen av bacheloroppgaven.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper. Hver gruppe får tildelt en veileder. Det kan også knyttes oppdragsgiver og andre ressurspersoner til oppgaven. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og ressurspersoner og oppdragsgiver. Det inngår et arrangement hvor studentene skal presentere sine oppgaver. Det gis forelesninger i utvalgte tema.

Eksamen

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å få lov til å starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Arbeidskrav:

Følgende dokumenter skal innleveres til fastsatte frister:

Initieringsdokument

 Forprosjektdokument

Utkast til prosjektrapport

Plakat

Endelig prosjektrapport

Refleksjonsnotat

Følgende dokument skal være godkjent før studentene kan framstille seg til muntlig eksamen Initieringsdokument

Forprosjektdokument

Endelig prosjektrapport

Det er utarbeidet egen rettledning som gir krav til prosjektrapportens oppbygning og innhold. Prosjektrapporten må vurderes til bestått for at studentene skal få presentere sitt prosjekt og gå opp til muntlig eksaminasjon.

Det er obligatorisk deltakelse på følgende aktiviteter:

Kurs i presentasjonsteknikk

Presentasjon av bacheloroppgaven og utstillingen

Eksamensform: Muntlig presentasjon i gruppe, hvor prosjektarbeid og resultater presenteres. Umiddelbart etter presentasjonen følger individuell muntlig eksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Egne notater, presentasjon utarbeidet i powerpoint el.l., prosjektrapport

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Forelesning uni.lekt. Alf Petter Rudi