Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MUS-2303 Liturgisk spill 1 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne og er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Hovedvekten legges på innstudering av arbeid med liturgiske ledd og innføring i Den norske kirkes liturgier.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- kan lede og stimulere menighetens salmesang og liturgiske sang

- kan bruke forspillsamlinger, ledsagesatser og orgelkoraler

- kan beherske koralspillets teknikk og rytme.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisning i mindre grupper. Planlegge og delta som organist på øvings- gudstjenester, samt delta i evalusering og etterarbeid. Stor grad av egen- øving og selvstendig arbeid på instrumentet og med oppgaver gitt foran hver samling. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis knyttet til samlinger og praksis i menighet. Se praksisplan MUS-2311.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- Deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvingsgudstjenester

- Repertoarliste over innstuderte liturgiske serier.

- Bestått praksis.

Eksamen:

Utøvende eksamen. Forarbeid og gjennomføring av gitte oppgaver knyttet til en del av en gudstjeneste. Forberedelsestid: 1 uke. Vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet program og ny utøvende prøve.


Pensum

Den norske kirkes gudstjenestebok, liturgisk musikk for Den norske kirke, Norsk salmebok og Norsk koralbok.