Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ARK-2021 Klimahistorie: Innføring i klimatologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan inngå som valgemne i bachelorgraden i arkeologi. Emnet passer også godt for studenter på andre samfunnsfaglige programmer og for realfagstudenter.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet kan etter søknad inngå i en mastergrad i arkeologi, hvis emnet har spesiell relevans for studentens masterprosjekt.


Innhold

Klima danner en grunnleggende ramme for menneskets og kulturers eksistens. Fra å være oppfattet som "gitt", er klima i de siste årtier blitt en politisk størrelse; klimahistorien har fenget alminnelig interesse. Emnet tar opp hva klimatologi innebærer, det omhandler atmosfærens samspill med jordens delsystemer og hvordan disse resulterer i klima. Videre drøftes det hvordan klima måles og defineres og hvordan ulike kulturer og aktører har forholdt seg til klima i forskjellige tidsperioder. Klimahistorie og klimaendring kan forklares ut fra endringer i de forhold som preger klimaet, med både jordiske og kosmiske årsaker. De ulike trinn i kursets progresjon forbindes med klimaets følger, bl.a. for tilgang på vann, økologi og helse. I noen grad vil det tas hensyn til de aktuelle studenters spesielle interesser.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 24 timer forelesning fordelt på fire bolker i løpet av semesteret. Undervisningen bygger på forelesninger (med anledning til dialog med foreleser) og selvstudium av litteratur. Øvingsoppgavene er en vesentlig komponent i læringsprosessen. Disse vil bli utdelt og besvarelser skal innleveres elektronisk. Forelesningene er ment som motiverende impulser til selvstendig lesing av litteratur (pensum). Det forventes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende 1/3 av en uke i gjennomsnitt gjennom hele semesteret. Dersom færre enn tre studenter møter til forelesninger kan emnet undervises som manuduksjon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil bli utdelt 3 oppgavesett til fastsatte tidspunkt i løpet av semesteret. Oppgavebesvarelsene innleveres elektronisk. Som regel gjennomgås oppgavene av faglærer som ledd i forelesningen etter dato for innleveringen. Studentene oppfordres til å besvare oppgavene i grupper. Minst 75 % av oppgavenumrene gitt i løpet av semesteret må besvares tilfredsstillende, i det minste med hensyn til utgangspunktet, for at studenten skal kunne framstille seg til endelig eksamen.

Senest innen to uker før endelig levering av eksamen kan studenten levere en disposisjon for den valgte oppgaven. Det anbefales sterkt å konferere med faglærer om emnet studenten vil velge så tidlig som mulig.

Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Eksamen:

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 3500 ord (ca.10 sider tekst). Illustrasjoner, referanser og fotnoter kommer i tillegg. Oppgavens emne bør velges tidligst mulig i semesteret fra studentens eget interessefelt. Oppgaven bør ha en vinkling som forbinder klima med eget studieprogram, for eksempel arkeologi eller biologi. Gjennomføringen av semesteroppgave skal vise om studenten har oppnådd de ferdigheter og kunnskaper som er ført opp under «Læringsmål». Det kreves eller legges vekt på at semesteroppgaven oppfyller standard for faglige artikler, både hva angår logisk disposisjon, språkføring og bruk av referanser. Opp til tre studenter kan forfatte en felles hjemmeoppgave. Omfanget vil da utvides proporsjonalt. Studenter som leverer felles semesteroppgave hefter på like fot og gis identisk karakter. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom semesteroppgaven vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at semesteroppgaven leveres inn på nytt i bearbeidet form, alternativt en ny oppgave, til en ny fastsatt frist.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum er på om lag 700 sider. Pensum er todelt. Det omfatter litteratur som:

a) Er felles for alle studenter og dekker klima

b) Er valgfritt og dekker klimaets rolle i den enkelte students studiefelt, for eksempel arkeologi eller historie eller botanikk eller geologi etc.

Detaljert pensumliste for emnet utarbeides hvert enkelt år. Listen er ment som forslag av titler som kan skiftes ut med ekvivalent litteratur etter den enkelte students ønske i samråd med lærer.

Pensumliste finnes også i Leganto.

Pensumlitteratur ARK-2021 vår 2019 (Bøker):

Innførende:

E. Kolstad & Paasche Ø: Hva er klima? Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01385-5

Marshall J. & Plumb A.R.: Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics. An Introductory text. Elsevier 2008.

Historisk:

H.H. Lamb: Climate History and the Modern World. ISBN 0-415-12735-1

Økologisk:

W.J. Burroughs: Climate Change, a Multidisciplinary Approach. ISBN 978-0-521-69033-1

Fysikalsk, relatert til grense jord-atmosfære:

K. Utaaker: Mikro- og lokalmeteorologi. ISBN 82-419-0062-5 (produseres ikke mer av forlaget).

Undervisning Vår 2019
Forelesning Første forelesning: se timeplan på nett.

f.aman. Reinhard Helmut Gottfrid Mook