Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2021 Skatterett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset gir en oversikt over det norske skattesystemet når det gjelder skattepliktig formue og inntekt av eiendom, kapital og arbeid. Det blir lagt vekt på reglene for beskatning av personer for inntekt av arbeid og personinntekt samt reglene for formue og inntekt av eiendom og kapital. Sentralt står skattlegging av selskap og selskapsdeltakere. Videre gis det en innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder.

Del I Grunnprinsipper, personbeskatning, mv.

Del II - Næringsbeskatning


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det undervises ca. 35 timer, i tillegg kommer seminarundervisning. Arbeid med oppgaver er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakterer A-F, med F som stryk. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Ved semesterstart får studenter beskjed fra faglærer om obligatoriske oppgaver skal løses og leveres inn.

Hjelpemidler til eksamen:

Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielle trykk er tillatt - ikke nedlastninger mv.). I lovsamlingen tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner. Kalkulator.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta og Tromsø.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 07.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2021F Skatterett 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Vår 2019
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Henning Sollid
Forelesninger Tromsø f.lekt. Henning Sollid