Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2120 Praktisk prosjekt - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på Praktisk prosjektledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene blir delt inn i grupper og hver gruppe kan bestå av inntil 4 studenter. De skal i samarbeid planlegge, gjennomføre, avvikle og evaluere et konkret prosjekt. Dette kan dreie seg om arrangement, utredninger eller andre konkrete oppdrag for lokale aktører fra næringsliv, frivillige organisasjoner eller offentlig sektor. Prosjektene vil være definert av universitetet i samarbeid med studentene. Nærmere beskrivelse av prosjektmandat vil bli gitt.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:
Hvordan skal en bruke verktøyene innenfor prosjektledelse?
Hvordan kan man sikre prosjektets fundament gjennom god intern og ekstern kommunikasjon?
Hvordan kan en lage og bruke produksjonsverktøy som aktivitetsansvarskart og produksjonsplaner?
Hvordan kan man gjennom praktisk jobbing følge opp de oppsatte planene, og være forberedt på det en ikke vet, i en risikoanalyse?
Hvordan kan man vise at god planlegging gjenspeiler gjennomføringen i et prosjekt?


Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-2108 Prosjektstyring, BED-2109 Ledelse av prosjekt, BED-2119 Kommunikasjon

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:  

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, praktisk arbeid og veiledning. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med tre dagers varighet. For å sikre et konstruktivt felles læringsmiljø anbefales det at alle studentene deltar på disse samlingene. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. I prosjektperioden vil klassen veiledes gjennom brief og debrief i både skriftlig og muntlig form.

Det stilles krav om 80 prosent oppmøte under de tre samlingene.


Eksamen

Arbeidskrav:

80% oppmøte på samlingene

Eksamen:

Mappe som består av tre innleveringer:

Mappen vurderes til bestått/ikke bestått. Alle innleveringene må bestås for å kunne bestå emnet.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Mappe innlevering 12.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.lekt. Bård Borch Brøndlund Michalsen