Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som et enkeltemne.

Innhold

Innholdet i emnet gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i arbeidet med masteroppgaven og i andre typer utredningsarbeid:

-     problemstilling og valg av perspektiv

-     søking etter eksisterende litteratur

-     vitenskapsteoretiske hovedretninger

-     undersøkelsesdesign

-     kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data

-     bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data

-     bruk av elektroniske analyseverktøy

-     forskningsetiske betraktninger


Hva lærer du

Hovedhensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven. Fokus er på vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for fagområdene ledelse, organisering og styring.

Kunnskap

Kandidaten:

 

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, individuelt arbeid og studentframlegg. Det vil bli ca 36 timer undervisning fordelt på to semestre.

Eksamen

Arbeidskrav:
Studentene vil bli pålagt 4 arbeidskrav i løpet av emnet. Tre av arbeidskravene er skriftlige innleveringer som skal beskrive henholdsvis problemstilling, forskningsdesign og en fullstendig prosjektskisse for Masteroppgaven. Det fjerde arbeidskravet består av en samling obligatoriske oppgaver knyttet til bruk av analyseverktøy. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Vurdering:
4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis karakterer på en skala fra A til F, med E som laveste ståkarakter.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamenssted er ved UiT Harstad.