Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert masterprogram i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven skal gjennomføres som et forskningsprosjekt. Den skal enten være en drøfting av en teoretisk eller en empirisk problemstilling. En teoretisk masteroppgave skal gjennomføres på bakgrunn av studier av relevant faglitteratur. En empirisk masteroppgave skal være en teoretisk fundert analyse med utgangspunkt i et innsamlet materiale. Tema og problemstilling skal ligge innenfor studiets tematiske fokus. I tillegg bør problemstillingen fortrinnsvis ta utgangspunkt i et tema som er av relevans for den enkelte students arbeidsplass.

Mastergradsoppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven. Det arrangeres prosjektseminarer i skriveperioden med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En obligatorisk presentasjon av masteroppgaven på et seminar som arrangeres minst 6 uker før innlevering (både høst- og vårsemesteret). Presentasjon skal være på om lag 10-15 minutter. I forkant av presentasjonen skal studenten ha levert siste utkast til oppgaven. Presentasjonen vil bli kommentert av en oppnevnt kommentator og andre tilhørere. Seminaret er obligatorisk for studentene som skal levere masteroppgaven gjeldende semester. Seminaret er også åpen for andre ansatte og studenter.

Eksamen består av:

En masteroppgave.

Masteroppgaven leveres ved opplasting i UiTs åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale Munin innen innleveringsfristen. Framgangsmåten for elektronisk publisering i Munin er beskrevet på universitetets hjemmesider.

Eksamenskommisjonen består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).


Dato for eksamen

Avhandling innlevering 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-3906 Masteroppgave i ledelse 30 stp

Pensum

Relevant litteratur vil bli anbefalt av veileder i forhold til den enkelte mastergradsoppgave.
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett