Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BIO-1501 Akvatisk økologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på 5 årig master i Akvamedisin. Emnet kan  tas som enkeltemne.

Innhold

Akvatisk økologi er et introduksjonskurs for studiet Akvamedisin (Fiskehelse). Hensikten er å gi kunnskaper om det miljøet som vi fangster våre ressurser og driver akvakultur. Kurset gir en oversikt over oppbyggingen av våre kyst og havområder, og over de viktigste havstrømmer og prosesser i vannmassene som foregår, og dermed gir en forståelse av årsaker til at vi får så høy produksjon og høstbare ressurser i våre områder som ligger så langt mot nord. Vi skal også se sammenhenger mellom ulike ledd i næringskjedene og mellom sjøpattedyr og sjøfugler som nyter godt av produksjonen og som konkurrerer med våre fiskerier. Vi legger mest vekt på norskekysten, Norskehavet og Barentshavet. Alle studentene skal bli med en dag på tokt med FF Helmer Hanssen. Ulike metoder for innsamlings av alger og dyr blir utført. Prøvene blir sortert og artene bestemt om bord, og toktrapport blir skrevet av studentene. Toktet og toktrapporten danner grunnlaget for de fleste artene vi omhandler i tillegg til de vanlige arter vi høster av og omgir oss.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner:1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidatene skal kjenne til

 

Ferdigheter

Kandidatene skal kjenne til

 

Generell kompetanse

Kandidatene skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieundervisning og tokt. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 t skriftlig eksamen.Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
Tokt og laboratoriekurs er obligatorisk, samt en godkjent toktrapport og labjournal. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-2010 Marine Ecology 5 stp

Pensum

Forelesningene er pensum. Alt som blir presentert på forelesninger, tokt og på laboratoriekurset kan bli gitt som eksamensoppgaver. Det vil også bli lagt ut informasjon på Fronter som er pensum. Obligatorisk pensum til emnet BIO-1501: Kompendier, forelesningsnotater og pdf.filer som blir gjort tilgjengelig på Fronter er obligatorisk pensum. I tillegg kommer følgende to bøker: Breen, O. (1986) Oseanografi, Gyldendal Norsk Forlag. 2.opplag. 179 pp. Økland, J. (1986): Våre innsjøer og elver, Universitetsforlaget. 132 pp. Støttelitteratur til emnet: Gulliksen, B. & Svensen E 2004 Svalbard og dyreliv i polare hav. Kom forlag 160 pp. Moen F.E. & Svensen, E. 2003 (3. utgave). Dyreliv i havet. Kom forlag. 608 pp. (Disse to ovennevnte bøkene foreligger også i engelske utgaver.) Haug,T. (red.) 1998. Sjøpattedyr - om hval og sel i norske farvann. Universitetsforlaget, Oslo. 240 s. Sakshaug, E., Bjørge, A, Gulliksen, B, Loeng, H & Mehlum, F. (Reds.)(1994) Økosystem Barentshavet Universitetsforlaget. (Denne boka er vanskelig å få tak i fordi den er utsolgt fra forlaget)
Undervisning Vår 2019
Se timeplan
Forelesning prof. Michaela Maria Aschan
f.aman. Roar Kristoffersen
prof. Bjarne Landfald
prof. Alf Håkon Hoel
f.aman. Ulf Ove Lindstrøm
forsker Richard Andre Ingebrigtsen
inst.leder Geir Rudolfsen
Laboratorium gr. 1 f.aman. Knut Martin Sivertsen
forsker Richard Andre Ingebrigtsen
Toktgruppe 1 forsker Richard Andre Ingebrigtsen