Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BLU-1210 Språk og kommunikasjon i barnehagen - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Språkmiljøet i barnehagen er en felles overbygning for emnet. Arbeidet vil bli delt i to fokusområder.

Fortelling: her inngår tema som kompetanse i å bygge opp og formidle fortellinger, ordforråd og begrepsforståelse, rollelek og hvordan man gjennom dette kan bidra til et godt språkmiljø. Fokusområdet skal også inneholde produksjon av fortelling ved bruk av IKT. Dette gjøres med eller for barn.

Språkkompetanse: tema som språkutvikling, språklig bevissthet, begrepsforståelse, musiske elementer i språket, kartlegging og skriftspråklig utvikling inngår.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.
Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av:
Muntlig individuell eksamen med utgangspunkt i aktivitetspermen. Sensorer velger ut en aktivitet fra permen som studenten praktisk skal vise eller fortelle om. Totalt omfang på eksamen er om lag 20 minutter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Emnet overlapper disse emnene

BLU-1205 Språk og kommunikasjon i barnehagen 20 stp

Pensum

Pensumets omfang er på om lag 1500 sider. Pensumlister er tilgjengelig innen 15. desember.
Undervisning Vår 2019
Felles undervisning uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
øvinglær. Nina Helene Dønnem
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
Ordinær gr. A uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
uni.lekt. Signe Johansen
Ordinær gr. B uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
uni.lekt. Signe Johansen
Samling gr. C uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Bengt Arve Waldemarsen Haugseth
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Signe Johansen
Samling gr. D uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Bengt Arve Waldemarsen Haugseth
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Signe Johansen
Ordinær forelesning uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Bengt Arve Waldemarsen Haugseth
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Signe Johansen
Samling forelesning uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Bengt Arve Waldemarsen Haugseth
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Anja Maria Pesch
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Signe Johansen
Eksamen uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin