Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FRI-1703 Naturguiding i vinterlandskap - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Naturguide årsstudium og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir studenten oversikt og innføring i naturguiding som praktisk og teoretisk virke. Fokuset ligger på å utvikle ferdselskompetansen til naturguiden i møte med gjesten og vinternatur.

 

Studentene skal få innsikt i hva praktisk guidearbeid innebærer. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å håndtere turer på et grunnleggende nivå i norsk vinternatur og -kultur med betalende gjester. Gjennom turer, observasjon, praktisk arbeid/studium og refleksjoner rundt naturguideyrket - gjøres studentene kjent med friluftslivets grunnleggende prinsipper for bærekraftig og sikker ferdsel i vinternatur. Guidevirksomhet vil bli eksemplifisert og tematisert gjennom ulike turer/eksursjoner i nord Norge. Emnet er tverrfaglig slik at kunnskap fra andre fagfelt knyttes sammen med praktiserende friluftsliv og settes i sammenheng med de andre emnene i studiet

 Det må påregnes personlig utstyr til å kunne overnatte opptil 5-7 netter i telt vinterstid.


Hva lærer du

Kunnskap 

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming og store deler av undervisningen foregår utendørs. Gjennom både lærerstyrt og studentstyrt arbeid skal studentene trenes i å mestre friluftsliv vinterstid med og uten overnatting i telt, med ansvar for seg selv og andre. Emnet vil utfordre studentene i ledelses- og organiseringsoppgaver, beslutningstaking og ferdsel i varierte naturtyper. Emnet tar sikte på å lære studentene friluftslivsfaglige metoder for å skape trygge og lærerike opplevelser for betalende gjester i natur. Sikkerhetstenkning og sporløs ferdsel i naturen står sentralt.

 

Arbeidet skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesninger, lærebøker og seminarer/turer utendørs. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom studiet. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 375 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen og vurdering: Individuell praktisk/muntlig prøve over ca. 30 minutter. Vurdering gis gjennom karakterskala A-F der A er beste karakter og F er stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Muntlig, indivduell 09.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Litteraturliste gis ved studiestart.
Undervisning Vår 2019
Første gang: X
Samling 8 uni.lekt. Cecilie Harr Moen
Samling 9 uni.lekt. Cecilie Harr Moen
Eksamen uni.lekt. Cecilie Harr Moen