Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HIS-1002 Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjoner 1500-1850 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i historie, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 historie. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Innhold

Emnet tar for seg framveksten av ei sterk og effektiv statsmakt i Danmark-Norge og i andre europeiske land, og den økonomiske og politiske bakgrunnen for denne utviklinga. Kurset fokuserer dessuten på betydningen av religiøs tilhørighet for bygging av utenriks- og innenrikspolitiske allianser, så vel som motsetninger. Emnet tar også for seg bakgrunnen for ei sterk statsmakt og framveksten av de europeiske landenes herredømme over andre land og verdensdeler gjennom handel med råvarer og mennesker. Deler av emnet behandler opptaktene til de to store revolusjonene i tida etter tidlig nytid; den økende industrialiseringa (første fase av den industrielle revolusjon) og et politisk maktskifte i Frankrike (revolusjonen av 1789).

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner - lavere grad.


Hva lærer du

 Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studentene kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av forelesninger og kollektiv veiledning i samband med skriving av en oppgave. Omfanget av undervisning tilsvarer minst 40 timer undervisning.

Undervisning som er gitt i løpet av semesteret inngår som en del av det kunnskapsgrunnlaget studenter kan prøves i til eksamen. Studentene oppfordres til egenaktivitet for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene skriver en oppgave på om lag 2000 ord, som er obligatorisk for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 23.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HIS-1111 Arctic Norway and the Barents Region - Aspects of history 1 stp

Pensum

Oppdatert pensumliste vil foreligge ved semesterstart.
Undervisning Vår 2019
Skoleeksamen: 4-timers skoleeksamen 23. mai 2019 kl 09.00 - 13.00. Eksamenssted: kommer
Forelesning f.aman. Sigrun Høgetveit Berg
prof. Liv Helene Willumsen
f.aman. Rune Blix Hagen
f.aman. Christine Smith-Simonsen
prof. Narve Fulsås
f.lekt. Siv Rasmussen
prof. Hilde Leikny Sommerseth
prof. Einar Alfred Niemi
Arbeidskrav Arbeidskrav: Utlevering i Canvas mandag 18. mars 2019 kl 09.00. Innleveringsfrist (Canvas) mandag 25. mars 2019 kl 14.00.

f.lekt. Siv Rasmussen
Eksamen Skoleeksamen: 4-timers skoleeksamen 23. mai 2019 kl 09.00 - 13.00. Eksamenssted: kommer