Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HSY4402-2 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre - 16 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter sykepleiens faglige grunnlag. Emnet starter i første semester og bygger videre på dette kunnskapsgrunnlaget andre semestre. 1. semester fokusere på menneskets grunnleggende behov generelt.2. semester er fokus på eldre, geriatriske pasienter. Faget består av 4 delemner.

1: Sykepleie knyttet til grunnleggende behov, 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid, 3: Sykdomslære og farmakologi knyttet til eldre og 4: Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie og kliniske prosedyrer (læringsutbytte beskrives i egen læreplan). De ulike delemner skal gi byggesteiner til et helhetlig handlingsrepertoar som forbereder studenten til kunnskapsanvendelse og beslutningstaking i pasientnærerelasjoner. 


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praksisbasert læring gjennom studentaktivitet i ferdighetslaboratorium samt obligatoriske arbeidskrav knyttet til noen delemner. Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie består av: Praktiske øvelser og teori.

Før eksamen vil det bli lagt opp til arbeid med eksamensrelevante problemstillinger knyttet til faget som helhet.

Delemne 4, Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie beskrives nærmere i egen Læreplan: Læreplan ferdighetslaboratorium (minimum 90% deltakelse). Praksisstudier i sykehjem (se egen emnebeskrivelse HSY 4200) er knyttet tett opp mot faget

Det føres fravær i all undervisning. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

1.Individuell prøve under tilsyn i delemne 3, Sykdomslære og farmakologi

2. Praktisk test knyttet til delemne 4, Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie.

Vurdering:

Eksamen krever en helhetlig tilnærming til faget, hvor alle delemner (1 - 4) blir berørt, men med hovedfokus på sykepleie. Alle deler av eksamensoppgaven skal besvares til minimum karakteren E for å få bestått karakter. Det gis en felles karakter for alle eksamensdelene. Emnet vurderes på

bakgrunn av skriftlig individuell skoleeksamen (6 timer). Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. 

Enkel kalkulator tillatt.

Ekstern sensur: Alle besvarelser vurderes av intern og ekstern sensor.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Gr. sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 11.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HSY4402 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 16 stp

Pensum

Alle forelesningsnotater i form av powerpointpresentasjoner og artikler som legges ut av foreleser på Canvas inngår som pensum.

I enkelte bøker er det bare deler av bøkene som er pensum. En pensumoversikt over hvilke kapitler som er pensum legges på Canvas ved emnestart.

1. Sykepleie knyttet til grunnleggende behov

 

Stubberud, D.-G. & Grønseth, R. Almås, H., (red.) (2016) Klinisk Sykepleie. Bind 1og 2. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Helsedirektoratet (2013) Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/916/Nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering-IS-1580.pdf

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H. (red.) (2014) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten Oslo, Gyldendal Akademisk. 

Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug, E.-A, Grimsbø, G.H. (red.) (2016) Grunnleggende sykepleie. Sykepleie - Fag og funksjon. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS Bind 1

Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug, E.-A, Grimsbø, G.H. (red.) (2016) Grunnleggende sykepleie. Grunnleggende behov. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS Bind 2

Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug, E.-A, Grimsbø, G.H. (red.) (2016) Grunnleggende sykepleie. Pasientfenomener, samfunn og mestring Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS Bind 3

Bøkene brukes videre i studiet.

På Canvas: Storaker, J.M. (2007) Sykepleieren i møte med pasient og pårørende I: Sykepleieboken 1 (T. E., Mekki, red.). Oslo, Akribe.  

 

2. Helsefremmende og forebyggende arbeid

 

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H. (red.) (2014) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten Oslo, Gyldendal Akademisk.  

Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug, E.-A, Grimsbø, G.H. (red.) (2016) Grunnleggende sykepleie. Sykepleie - Fag og funksjon. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS Bind 1

Mæland, J.G.(2016) Forebyggende helsearbeid- folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo, Universitetsforlaget.  

3. Sykdomslære og farmakologi knyttet til eldre

 

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H. (red.) (2014) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten Oslo, Gyldendal Akademisk.

Simonsen, T., Aarbakke, J., Lysaa, R. (2010/2012) Illustrert farmakologi. 3. utgave. Bind 1+2 Bergen: Fagbokforlaget.

Sortland, S. (2015) Ernæring: mer enn mat og drikke. Bergen: Fagbokforlaget.

Ørn, S., Mjell, J. og Bach-Gansmo, E. (red.) (2016) Sykdom og behandling. (Inkludert fri tilgang til digital arbeidsbok i ett år.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bøkene brukes videre i studiet.  

4. Praksisforberedelse ¿ grunnleggende sykepleie (elektroniske linker)

 

Forflytning. http://forflytningsduk.no/

Førstehjelp ¿ hjerte-lungeredning; Norsk Resuscitasjonsråd http://nrr.org/index.php/retningslinjer/hlr-plakater-2015 Sårbehandling; Huden http://huden.akademiskweb.com/, Sår http://www.nifs-saar.no/

VAR Healthcare ¿ database for praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. https://www.varnett.no/portal/

Pensum knyttet til delemne 1, Sykepleie knyttet til grunnleggende behov, anvendes også her

Støttelitteratur

Bruun Wyller, T. (2015) Geriatri, en medisinsk lærebok, 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hagve, T.-A. (red.) (2015) Undersøkelser ved sykdom. (Inkludert fri tilgang til digital arbeidsbok i ett år.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Helsedirektoratet (2017/2018) Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Pårørendeveileder.pdf

 

Henriksson, O., Lennersmark, I. (2014) Verdt å vite om væskebalansen. Vann-, elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kitzmuller, G. (2007). Hvordan kan afasipasienters positiva erfaringer i møte med helsepersonell påvirke mestring? Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 3(2), 42-55.

Lindholm C, Thorbjørnsen KM. (2012) Sår. Oslo: Akribe

Lunde, H (2011) Forflytningskunnskap. Oslo: Gyldendal akademisk

Martinsen, K. (red.) (1993) Den omtenksomme sykepleier, Otta, Tano

Rosseland Rummelhoff, G., Lislerud Smebye, K., Tombre, B. (2016) Gir individuell omsorg. Demens. Pasientenes livsfortellinger gir innsikt som brukes for å tilpasse pleien. Fagutvikling. Sykepleien nr. 08 2016. https://sykepleien.no/sites/default/files/publication-pdf/gir_individuell_omsorg.pdf 

Willumsen T, Wenaasen M, Armingohar Z, Ferreira J. Sykepleie og oral helse: guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal akademisk; 2008. 

Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik f.aman. Ger Wackers
f.aman. Gabriele Elfriede Kitzmuller
f.aman. Randi Inger Johanne Nymo
stip. Marthe Schille-Rognmo
uni.lekt. Sari Johanna Lindgren
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus
uni.lekt. Karin Ravn Pedersen
f.lekt. Anne Svelstad Evju