Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HSY4404 Sykepleie med sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke - 17 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter sykepleiens faglige grunnlag. Studenten starter med emnet i første semester og

bygger videre på dette kunnskapsgrunnlaget i senere semestre. Faget består av 4 delemner.

1: Sykepleie, sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke,

2: Ernæring og væsketerapi,

3: Legemiddelhåndtering og medikamentregning,

4: Praksisforberedelse og kliniske prosedyrer

De ulike delemner skal gi byggesteiner til et helhetlig handlingsrepertoar. Slik forberedes studenten til kunnskapsanvendelse og beslutningstaking i pasientnære relasjoner.

Undervisningen i legemiddelhåndtering og medikamentregning starter i 1. semester med undervisning i grunnleggende matematikk, og videreføres i 2. semester med undervisning i medikamentregning og praktisk legemiddelhåndtering. I 3. semester avsluttes faget med en prøve i medikamentregning. 


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

¿ redegjør for hvordan begrepene akutt-, kronisk- og kritisk anvendes i forbindelse med sykdom

¿ beskriver psykososiale konsekvenser av å være akutt og /eller kritisk syk

¿ redegjør for sykdomsmekanismer og prosesser ved akutte og livstruende tilstander

¿ identifiserer sitasjoner som krever umiddelbar behandling ved akutt sykdom

¿ forstår betydningen av å forebygge forverring og komplikasjoner ved akutt sykdom

 

Ferdigheter

Studenten:

¿ ivaretar pasient og pårørendes psykososiale behov ved akutt sykdom

¿ bruker ABCD prinsippet og triagering for systematisk vurdering og igangsetter og utfører umiddelbar behandling og førstehjelp i møte med akutt syk eller skadet pasient

¿ bruker kommunikasjonsverktøyet ISBAR og samhandler i team

¿ administrerer legemidler og blodprodukter forskriftsmessig

Generell kompetanse

Studenten:

¿ har evne til å reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i tilknytning til ivaretakelse av akutt og/eller kritisk syke eller døende pasienter

¿ kjenner grenser for egen kompetanse, og kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

I forelesninger presenteres deler av faginnholdet i pensum med utgangspunkt i pasientcaser som det forventes at studenten jobber videre med i grupper. Fokuset i disse casene omhandler:

¿ Å være akutt og/eller kritisk syk

¿ Kartlegging og vurdering av smerter

¿ Pre-per -og postoperativ sykepleie

¿ Væske og ernæring ved akutt sykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi) ved akutt hjertesykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutt lungesykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutt hjerneslag

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved traume

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutte magesmerter

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved infeksjon og sepsis

 

Gruppearbeid

Det forventes at studenten fordyper seg i casene parallelt med undervisningen. Det er avsatt tid på timeplanen til gruppearbeid og mulighet for å få veiledning.

 

 

 

 

Simulering

Simulering (med dukke) med fokus på sykepleie ved akutt sykdom. Casene som brukes er delvis gjenkjennbare fra fokusområdene i emnet og

fra tidligere gruppearbeid. Casene til simuleringen deles ut i god tid i forveien. Det forventes at studenten forbereder seg teoretisk og setter seg inn i aktuelle prosedyrer ved hjelp av elektronisk VAR (praktiske prosedyreverktøy).

Obligatorisk deltakelse. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

- Prøve i medikamentregning. Den må være feilfri for å få bestått. Den må være bestått for å få adgang til etterfølgende praksisperiode og må være godkjent for å få adgang til emnets avsluttende vurdering (eksamen).

- Individuell prøve under tilsyn i Sykdomslære og farmakologi.

- Simuleringsdagen på ferdighetslaboratorium er obligatorisk.

- Deltakelse i ferdighetslaboratorium: ved fravær på over 10 % må studenten levere inn et skriftlig arbeidskrav som skal være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

 

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen (6 timer) hvor delemnene 1, 2 og 4 blir berørt. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Eksamen krever en helhetlig tilnærming til faget, der alle deler av eksamensoppgaven skal besvares til minimum karakteren E for å få bestått karakter. Det gis en felles karakter for alle eksamensdelene. Ekstern sensur: Alle besvarelser vurderes av en ekstern sensor og en intern sensor. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Emnet overlapper disse emnene

HSY4303 Legemiddelhåndtering/Medikamentregning 1 stp

Pensum

Alle forelesningsnotater av interne og eksterne lærere i form av powerpointpresentasjoner som legges ut i faget Sykepleie med sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke (HSY 4404) i Canvas.

Alle forelesningsnotater som deles ut av interne og eksterne lærere, regnes som pensum. I enkelte bøker er det bare deler av bøkene som er pensum. Det vil foreligge en egen pensumoversikt over hvilke kapitler som er pensum. Denne legges i Canvas ved emnestart.

 

Sykepleie

Almås, H., Stubberud, D.-G., Grønseth, R. (red.) (2016). Klinisk sykepleie. Bind 1 og 2. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Haugen, J.E. (2014) Akuttmedisinsk sykepleie - utenfor sykehus. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Helsedirektoratet (2015) Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. 7. utgave. IS-1414. Oslo:Helsedirektoratet. Tilgjengelig på: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-fortransfusjonstjenesten-i-norge-6-utgave-2009/Publikasjoner/veileder-for-transfusjonstjenesten-inorge-6-utgave-2009.pdf 

Helsedirektoratet (2010) Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet. Tilgjengelig på: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-ogbehandling-av-underernering/Sider/default.aspx 

Henriksson, O., Lennersmark, I. (2014) Verdt å vite om væskebalansen. Vann-, elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E-A. Skaug (red.) (2016) Grunnleggende sykepleie. Oslo,Gyldendal Norsk Forlag AS Bind 1

Kirkevold, M. (2012) Sykepleieteorier - analyse og evaluering.

NSFs faggruppe for E-helse (2015) Veileder for klinisk dokumentasjon i sykepleie. Versjon 5 https://www.nsf.no/vis-artikkel/2481424/10503/Ny-veileder-for-klinisk-dokumentasjon-sykepleie

Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten: VAR health care www.varnett.no

Sortland, K. (2015) Ernæring - mer enn mat og drikke. Bergen: Fagbokforlaget

Stubberud, D.-G. (2013) Psykososiale behov ved akutt kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal.

 

Farmakologi:

Simonsen, T., Aarbakke, J., Lysaa, R. (2012) Illustrert farmakologi. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Bind 1og Bind 2

 

Sykdomslære:

Ørn, S., Mjell, J. og Bach-Gansmo, E. (red.) (2016) Sykdom og behandling. (Inkludert fri tilgang til digital arbeidsbok i ett år.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Medikamentregning:

Olsen, L.A. (2014) Praktisk medikamentregning. 4. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, L.A. (2004) Praktisk legemiddelhåndtering. 5.opplag. Oslo: Cappelen akademisk forlag

 

Støttelitteratur:

Cavanagh, S. (1999) Orems sykepleiermodell i praksis. Oslo: Gyldendal.

Holm. S., Kummeneje, I. (2009) Pre- og postoperativ sykepleie. Med dagkirurgi. 2. utgave.Bergen: Fagbokforlaget.

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H. (red.) (2014) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten Oslo, Gyldendal Akademisk

Travelbee ,Joyce (2001) Mellommenneskelige forhold i sykepleie; til norsk ved Kari Marie Thorbjørnsen. Oslo: Gyldendals akademiske

Ørn, S., Mjell, J. og Bach-Gansmo, E. (red.) (2016) Sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Undervisning Vår 2019
Medikamentregning f.aman. Ger Wackers
Vurdering uni.lekt. Johanne Temine Punsvik
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus
Legemiddelhåndtering øvinglær. Marthe Schille-Rognmo