Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HSY4405 Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og rehabilitering til kronisk somatisk og psykisk syke - 7 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Innhold

Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og rehabilitering til kronisk somatisk og psykisk syke

Faginnhold

* Sykepleie og rehabiliteringstiltak til den kronisk syke og funksjonshemmede og ivaretakelse av nære pårørende

* Sykepleieteorier

* Anvendt etikk

* Sykdomslære til den kronisk syke

* Farmakologi til den kronisk syke 


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten:

* erkjenne sykepleiefaget som et selvstendig fag som henter støtte fra sykdomslære, farmakologi, etikk og andre fag for å hjelpe det kronisk syke mennesket til best mulig funksjon og livskvalitet

* ha kunnskap om sykepleierens rehabiliterende funksjon og kunne iverksette rehabiliterende tiltak ovenfor pasienter med kronisk sykdom og/eller funksjonstap/funksjonshemning

* forstå sentrale begrep som er nært knyttet til kronisk sykdom som f. eks. tap, sorg, lidelse, håp, krise, stress og mestring

* kunne møte faglige og etiske utfordringer når det gjelder å dekke grunnleggende behov og lindre lidelse

* utøve sykepleierens selvstendige funksjon i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og se sin rolle i å få fram pasientens opplevelser og erfaringer som en del av beslutningsgrunnlaget for behandling, pleie og omsorg

* vite at utbredelsen av kronisk sykdom viser stigende tendens og ta i bruk sykdomsforebyggende intervensjoner

* kan redegjøre for viktige symptomer, observasjoner og behandlingstiltak ved ulike kroniske tilstander, inkludert psykiske lidelser

* har kunnskap om virkningsmekanismer, egenskaper og bruksområder for de viktigste legemidler og legemiddelgrupper som brukes i håndteringen av kroniske lidelser

* kunne se betydningen av ernæringsmessige tiltak ovenfor pasienter med kroniske lidelser

* ha faglig forståelse for at begrepet "disease" baserer seg på patofysiologi, mens begrepet "illness" rommer det syke menneskets subjektive erfaringer med sykdom

* erkjenne at kulturelle og samfunnsmessige forhold kan ha betydning for livsstil og utvikling av kroniske lidelser, men også for individets mestringsstrategier

* se sitt ansvar for å styrke relasjoner til familie, pårørende og annet lokalt nettverk

* ha faglig kompetanse og handlingsrepertoar til å møte pasienter med alvorlige psykiatriske diagnoser og rusproblematikk og sette inn forebyggende tiltak for å hindre et «kronifiserende» forløp

* kunne anvende prinsipper for miljøterapi og evaluere tiltak som iverksettes

* være bevisst på å tydeliggjøre sykepleiefagets teorier og kunnskapsområder for å kunne yte forsvarlig sykepleie og styrke sykepleieprofesjonens identitet 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det anvendes en rekke forskjellige arbeidsformer i emnet. Selvstudium, forelesninger som initierer aktiv medvirkning fra studentene, gruppearbeid som skal avbilde emnets faginnhold samt ulike former for oppgaveløsning.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Vurdering

En seks timers digital skoleeksamen. Alle delemner inngår i eksamen hvor sykepleie utgjør 50 %, sykdomslære utgjør 30 % og farmakologi utgjør 20 %.

Ekstern(e) og intern(e) sensor(er) vurderer besvarelsene. Bedømmelsen skal gi vurdering av faglighet, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Skriftlig 07.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Alle forelesningsnotater av interne og eksterne lærere som legges ut i faget Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og rehabilitering til kronisk somatisk og psykisk syke (HSY 4405) på digital læringsplattform (Canvas) regnes som pensum.

Nedenfor følger liste over pensumlitteratur til emnet. Vær oppmerksom på at ikke alle kapiteler i hver bok inngår i pensum. Egen oversikt over hvilke kapitler og hvilke

sider som er pensum, og hvilke forelesninger/undervisningsdager disse er knyttet til vil bli lagt ut i Canvas i forkant av emnets oppstart.

 

* Hagen, R. & Kennair, L.E.O (Red.) (2016). Psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

* Hummelvoll, J.K (2012) Helt - ikke stykkevis og delt. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. og Skaug, E- A.(Red.)(2011). Grunnleggende sykepleie. Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. Bind 1 og Bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk.

* Kirkevold, M. (2001) Sykepleieteorier: analyse og evaluering. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

* Simonsen, T., Aarbakke, J., Lysaa, R. (2010). Illustrert farmakologi. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

* Sortland, K. (2011). Ernæring mer enn mat og drikke. Bergen: Fagbokforlaget.

* Stubberud, D- G, Grønseth R. & Almås, (Red.) (2016). Klinisk sykepleie 5. utg. Bind 1 og 2. Oslo: Gyldendal Akademisk.

* Travelbee, J. (2001) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendals Akademisk.

* Ørn, S., Mjell, J. & Bach-Gansmo, E. (red) (2011) Sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Støttelitteratur

Oversikt over anbefalt støttelitteratur vil legges ut på Canvas ved emnets oppstart. 

Undervisning Vår 2019
Forelesning f.aman. Ger Wackers
f.aman. Gabriele Elfriede Kitzmuller
uni.lekt. Johanne Temine Punsvik
stip. Marthe Schille-Rognmo
uni.lekt. Sari Johanna Lindgren
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus
f.lekt. Anne Svelstad Evju
uni.lekt. Mona Lahm Høgbakk
øvinglær. Carola Svens