Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

LER-1001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Begynneropplæring og læreren som leder av et læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet. Deler av emnet er integrert i FOU-emnet (LER-1051), deriblant kunnskap om barns kompetanse og utvikling i alderen 6 - 8 år, observasjon av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og relevante profesjonsetiske retningslinjer.             

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom kritisk og reflektert bruk av digitale verktøy.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum LER-1001 2018-2019

Å mestre mangfoldet. Tilpasset opplæring og læring

 

Berggraf, A. S. (2016). Drama som læringsform. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 3, 4 og 6; 40 s.)

Bunting, M. (Red.) (2014). Tilpasset opplæring i forskning og praksis. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (Kap. 2 - 9; 170 s.)

Drugli, May Britt (2012): Relasjonen lærer og elev. Avgjørende for elevenes læring og trivsel. Cappelen Damm Akademisk. (100 s.)

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk (120s)

Hagelia, Marianne (2017): «Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet». Kapittel 1, 2, 3, 4, 9, 11, og 13. Cappelen Damm Akademiske (90 s.)

Nordahl, Thomas (2007) Hjem og skole, hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget (Kap. 2 - 8; 130 s.)

Ogden, T. (2015) Sosial kompetanse og problematferd hos barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 1, 4, 6, 7 og 8; 140 s.)

Postholm, M. B., Munthe, E., Haug, P. og Krumsvik R.J. (Red.) (2011). Elevmangfold i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (200 sider)

Roland, E. (2014) Problemløsningsmodeller. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 3 - 6; 75 s.)

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2014). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 2 - 5; 170 s.)

Undervisning Vår 2019
Forelesning f.aman. Yvonne Sørensen
f.aman. Astrid Unhjem
rådgiver Marit Bull Enger
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Oda Julie Hembre
Gruppe A ENG/NAT f.aman. Yvonne Sørensen
f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Oda Julie Hembre
Gruppe B KRØ/SAMF f.aman. Yvonne Sørensen
f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Miriam Elise Wiik
uni.lekt. Oda Julie Hembre
Barn i sorg og krise f.aman. Annfrid Rosøy Steele
f.aman. Astrid Unhjem