Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet består av 5 delemner (4.6-4.10) samt langsgående temaer (Profkom og Vitkom)

·         4.6 Sanser og nervesystem 2

·         4.7 Hud

·         4.8 Mentale funksjoner 2

·         4.9 Akuttmedisin

·         4.10 Primærmedisin

·         Profesjonell kompetanse (Profkom 4 vår)

·         Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 4 vår)

Semesteret representerer en overgang mellom grunnutdanningen på bachelor-nivå og de to siste årene på masternivå. Det forventes at studentene kan integrere basalfaglig kunnskap i vurderingen av kliniske problemstillinger. Studentene forberedes til praksisperioden på femte studieår, blant annet gjennom praktisk klinisk uketjeneste (PKU) på sykehuset og i primærhelsetjenesten.  

Delemnet om hud er i stor grad klinisk, men basalkunnskap om hud som organ inngår også. Delemnene Sanser og nervesystem 2 og Mentale funksjoner 2 bygger på tidligere undervisning i samme tema på MED-2501, men orienteringen er mer praktisk-klinisk. Studentene lærer grundig undersøkelse, samt diagnostisering og behandling av sykdomstilstander innen disse funksjonsområdene. Delemnet Primærmedisin bygger på all tidligere klinisk undervisning, men særlig delemnene 2.4 Bevegelse og 2.7 Allmennmedisin i MED-2501. I tillegg til klinisk allmennmedisin skal studentene lære om andre primærmedisinske oppgaver som sykehjemsmedisin, smittevern og trygdemedisin. Delemnet Akuttmedisin bygger på studentens kunnskaper fra de forutgående delemnene og fokuserer på forståelse av sentrale patofysiologiske prosesser ved traumer og akutte sykdommer som sentrale elementer i diagnostisering og akuttbehandling. I PKU og ferdighetstrening (FOSS) øves studentene i mestring av behandlingsteknikker, skadestedsbehandling og algoritmer for livreddende behandling.


Opptakskrav

Bestått MED- 2520 International semester eller tilsvarende.

Hva lærer du

1.       Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal kunne møte pasienten og familien empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjon undersøke, analysere og delta i den primære håndtering av de komplekse nettverk av relasjoner som

·         forårsaker enkle, vanlige og akutte helseproblemer

·         gir behandlingsmuligheter og

·         påvirker prognosen

med særlig fokus på helseproblemer i kontaktflater mellom menneske og omverden, så vel de fysiske kontaktflater ¿ i hud-, sanse- og nervesystemer ¿ som de sosiale ¿ i familie, yrkesliv og lokalsamfunn. Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

 

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal kunne

2.       forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i en gitt situasjon, blant annet på fastlegekontor, på legevakt og på akuttmottak (arbeide med posisjoner).

3.       klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon og strukturere måter for å håndtere disse problemstillingene. Herunder anvende kunnskap om kroppens fysiologiske, dermatologiske, nevrologiske, psykiske og sosiale funksjoner og systemer (arbeide med beslutninger).

4.       søke etter, frembringe og analysere nødvendig informasjon ved enkle, vanlige og akutte helseproblemer, samt være bevisst om at dette er kontekst-avhengige prosesser med fastlegekontoret som eksempel på kontekst (arbeide med informasjon).

5.       utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske, terapeutiske og logistiske handlinger ved enkle, vanlige og akutte helseproblemer (arbeide med handling).

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og behov for informasjon og medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

6.       bidra til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale aktører, når dette er relevant og praktisk mulig på fastlegekontor, i legevakt og på akuttmottak (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).

7.       utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter; herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre. Spesielt arbeide selvstendig med fordypelse i selvvalgt kunnskapsfelt (arbeide med livslang læring).


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk. 

Undervisning

Integrert i undervisningen vil det være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk. Særlig informasjon ved utenlandsopphold.

Der er ikke planlagt praksis i dette emnet, men det kan bli aktuelt under hensyn til logistikk og læringsmål.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. 

Arbeidskrav:

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2521.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-400 Medisin stadium 2 (4. studieår) 30 stp

Pensum

Læringsmålene for de enkelte delemnene erstatter pensum i tradisjonell forstand. Studentene kan fritt velge hvilke lærebøker/læringsverktøy de ønsker å bruke for å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Det blir utarbeidet en liste over anbefalte bøker/læringsverktøy for emnet. Denne listen revideres årlig og samkjøres med litteraturanbefalinger for seinere studieår.
Undervisning Vår 2019
Første gang: Se timeplan
4.6 Forelesninger f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
prof. Lars Uhlin Hansen
uni.lekt. Inger-Heidi Bjerkli
uni.lekt. Gerd Sissel Andorsen
f.aman. Hallvard Lilleng
uni.lekt. Einar Andreas Krefting
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Kay Müller
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
4.6 Case gruppe 1 f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
4.6 Case gruppe 4 f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
4.6 Case gruppe 7 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kay Müller
4.6 Case gruppe 10 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 1 uni.lekt. Rune Flaa
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 10 stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
uni.lekt. Nina Krøll Angelsen
aman. Roar Kloster
4.6 PKU gruppe 11 f.aman. Jens Munch-Ellingsen
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 12 f.aman. Tore Solberg
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 13 uni.lekt. Rune Flaa
uni.lekt. Einar Andreas Krefting
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 14 f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 15 uni.lekt. Rune Flaa
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Tore Solberg
uni.lekt. Torgrim Fuhr
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 16 prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
4.6 PKU gruppe 2 uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
4.6 PKU gruppe 3 stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 4 stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 5 uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 6 f.aman. Hallvard Lilleng
4.6 PKU gruppe 7 uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Stein Harald Johnsen
stip. Carl Christian Lein Størmer
4.6 PKU gruppe 8 f.aman. Kjell Arne Arntzen
4.6 PKU gruppe 9 f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
uni.lekt. Nina Krøll Angelsen
aman. Roar Kloster
4.6 Øye - gruppearbeid uni.lekt. Terje Christoffersen
4.7 Forelesninger f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Lisbeth Aasmoe
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Egil Støre Blix
prof. Elin Synnøve Mortensen
uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
f.aman. Mikhail Sovershaev
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 Case gruppe 1 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Bjørn Kvammen
uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
4.7 Case gruppe 7 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 PKU gruppe 1 uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 PKU gruppe 2 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
4.7 PKU gruppe 3 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
4.7 PKU gruppe 4 uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 PKU gruppe 5 uni.lekt. Gunn-Marit Lynghaug
4.7 PKU gruppe 7 uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 PKU gruppe 8 uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
4.7 PKU gruppe 10 f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
4.7 PKU gruppe 11 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
4.7 PKU gruppe 12 uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 Annet f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.8 Forelesninger f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Anne Høye
f.aman. Åge Wifstad
prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
prof. Terje Øiesvold
f.aman. Angel Salvador Moldes-Anaya
uni.lekt. Herman Tvete
prof. Jørgen Gustav Bramness
4.8 Case gruppe 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Anne Høye
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
4.8 Case gruppe 7 uni.lekt. Herman Tvete
4.9 Forelesninger prof. Lars Marius Giske Ytrebø
prof. Trond Flægstad
prof. Ragnar Martin Joakimsen
uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
øvinglær. Olaf Jacobsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Kristian Bartnes
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Torkjel Tveita
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
prof. Mads Fredrik Gilbert
uni.lekt. Erling Bjordal
f.aman. Ole Magnus Filseth
prof. Claus Andreas Klingenberg
f.aman. Erik Sveberg Dietrichs
f.aman. Kay Müller
f.aman. Trond Dehli
stip. Torvind Olav Næsheim
prof. Gunnvald Kvarstein
4.9 Case gruppe 1 f.aman. Knut Endre Fredriksen
stip. Torvind Olav Næsheim
4.9 PKU gruppe A f.aman. Knut Endre Fredriksen
4.9 PKU gruppe B uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe E f.aman. Knut Endre Fredriksen
f.aman. Ole Magnus Filseth
4.9 PKU gruppe F f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe G f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe I uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 PKU gruppe N uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
4.9 PKU gruppe O f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 Ferdighetsdag FELLES f.aman. Knut Endre Fredriksen
Forelesninger f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Aslak Johansen
uni.lekt. Amund Peder Teigmo
uni.lekt. Gerd Sissel Andorsen
f.aman. Unni Ringberg
f.lekt. Astri Medbø
f.aman. Thor Eirik Eriksen
uni.lekt. Christin Ørbeck Sørheim
forsker Agnete Egilsdatter Kristoffersen
uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. Nils Fleten
f.aman. May Lill Johansen
stip. Anne Herefoss Davidsen
uni.lekt. Camilla Lundberg
f.aman. Ivar Johannes Aaraas
prof. Hasse Melbye
uni.lekt. Jonas Lian
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
prof. Mette Bech Risør
Case prof. Peder Andreas Halvorsen
f.aman. Nils Fleten
forsker Kristine Andreassen
forsker Juan Carlos Aviles Solis
stip. Resha Al-Azzawi
PKU uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
Muskel-skjelett f.aman. Trond Iversen
f.lekt. Astri Medbø
uni.lekt. Katrine Wennevold
stip. Anne Herefoss Davidsen
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Jonas Lian
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
Grupper f.aman. Nils Fleten
stip. Anne Herefoss Davidsen
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
stip. Resha Al-Azzawi
uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
PROFKOM forelesninger f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Kari Milch Agledahl
PROFKOM basisgrupper f.aman. Solveig Marianne Nordhov
f.aman. Terje Kristian Steigen
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Anne Høye
f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
f.aman. Sissel Løseth
prof. Jørn Kristian Kjæve
prof. Rolf Busund
stip. Ingvild Mathiesen Rosenlund
f.aman. Haakon Lindekleiv
f.aman. Tordis Sørensen Høifødt
uni.lekt. Line Skogsaas Lindekleiv
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
prof. Gunnvald Kvarstein
VITKOM forelesninger prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Finn Egil Skjeldestad
VITKOM grupper prof. Finn Egil Skjeldestad
Diverse prof. Lars Marius Giske Ytrebø
f.aman. Petter Fosse Gjessing
f.aman. May Lill Johansen
uni.lekt. Herman Tvete