Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en videreføring av REL-1050 med vekt på faghistoriske temaer innen religionsvitenskap som fagdisiplin. Religionskritiske perspektiver og eksempler fra klassiske religionsteoretikere i det 19. og 20. århundret står sentralt i kurset. Fordypningstemaer hentes fra klassiske skrifter innen religions­vitenskapen.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i religionsvitenskap eller teologi, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen med gitt oppgavetekst på 10 sider, ca. 3500 ord, og påfølgende muntlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Studenten får kun gå opp til muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Strenski, Ivan. 2015. Understanding Theories of Religion: An Introduction. Second edition. Wiley-Blackwell.

Freud, Sigmund, and James Strachey. 2001. Totem and taboo : some points of agreement between the mental lives of savages and neurotics Sigmund Freud ; authorized translation by James Strachey. London: Routledge.

Durkheim, Émile, and Mark S. Cladis. 2001. The elementary forms of religious life Émile Durkheim ; translated by Carol Cosman ; abridged with an introduction and notes by Mark S. Cladis. Oxford: Oxford University Press.

Rudolf Otto. 1950. The idea of the holy : an inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational. 2nd ed. London: Oxford University Press
Undervisning Vår 2019
Forelesning prof. Espen Dahl