Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

REL-3900 Mastergradsoppgave i religionsvitenskap - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennomføre skriving av en masteroppgave, dvs. et selvstendig forskningsarbeid. Masteroppgaven er avslutningen på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven kan ha et teoretisk eller metodologisk fokus, eller den kan være basert på eget feltarbeid eller kildestudium. Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REL-3053 Prosjektplanlegging, materiale og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

Ferdigheter

Studenten kan

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråket kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Seminarer, ca. 20 timer, hvor studentene legger frem utdrag fra sine prosjekter og alle seminardeltakerne responderer. Individuell veiledning, inntil 80 timer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: I løpet av siste semester, før planlagt innlevering, må studentene holde et fremlegg på 15 minutter av kapitler/kapittelutkast med påfølgende tilbakemeldinger. Tidspunkt og innhold velger studentene selv i samråd med veileder. Studentene har også rett til å få veiledning på kapitler/kapittelutkast.

Bedømmelse av masteroppgaven kan ikke finne sted før alle masteremner er bestått.

Eksamen består av: Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (ca. 32.000-40.000 ord). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider.

Masteroppgaven gis en egen vurdering. Denne justeres etter en muntlig høring (inntil 45 minutter).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22). 

Innleveringsdatoer:

Vårsemesteret: 15. mai

Høstsemesteret: 1. november

Ved mastergradseksamener benyttes en ekstern sensor i tillegg til en intern. Kandidatens veileder kan ikke være intern sensor. Eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.


Dato for eksamen

Avhandling - selvstendig arbeid innlevering 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Se timeplan til REL-3053 på nett
Forelesning prof. Siv Ellen Kraft
Eksamen Innlevering av masteroppgave: 15. mai kl 1400.