Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en inngående kunnskap om interaksjonen mellom menneske, teknologi og organisasjon. Studentene skal opparbeide kunnskap om hvorfor ulykker skjer, hvordan ulykkesforløp kartlegges og granskes. Emnet skal gi studentene et innblikk i de utfordringer profesjonsutøvere og operative team står overfor, med hovedvekt på tema som menneskelige faktorer (Human Factors), kommunikasjon, samarbeid og samhandling

Hva lærer du

Kunnskaper: - Kandidaten har en grunnleggende forståelse for hvordan og hvorfor ulykker inntreffer med hensyn til samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. - Kandidaten har grunnleggende teoretiske kunnskaper som gir grunnlag for videre fordyping i emnet human factors. - Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode. Ferdigheter: - Kandidaten kan identifisere problemstillinger relevant i human factors faget, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning. - Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for sikkerhetsarbeid. Generell kompetanse: - Kandidaten er bevisst etiske aspekter ved ulykkesgranskning - Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesning, 12 timer øving, seminarundervisning og gruppearbeide.

Opplegget for semesteroppgaven presenteres ved kursoppstart.


Eksamen

Semesteroppgave som teller 40% og individuell muntlig eksamen som teller 60%.

Det gis bokstavkarakter A-F.

Semesteroppgave og muntlig presentasjon må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester

Prosjektet kan beholdes til muntlig eksamen er bestått.


Dato for eksamen

Semesteroppgave utlevering 25.04.2019 innlevering 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-2005 Human Factors 3 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Vår 2019
Forelesning f.aman. Yngve Birkelund
uni.lekt. Trine Lill Lydersen
f.aman. Jens Andreas Terum
f.aman. Bjørn-Morten Erdal Batalden
Gruppe 1 Samfsikk. og Sikkmil. f.aman. Jens Andreas Terum
Gruppe 2 Luftfartsfag f.aman. Jens Andreas Terum