Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2003.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Innhold

Emnet skal gi studentene en dypere innsikt i sosialantropologiske grunnlagsproblemer i forståelse av sosialt liv i et krysskulturelt perspektiv. Det vil derfor representere en videreføring og fordypning av de teoretiske hovedretninger som ble introdusert i innføringskurset. Kurset tar sikte på å syntetisere innsikter fra innføringen og de valgfri tematiske kursene som inngår i en bachelorgrad.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. 15 dobbelttimer forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.

Forelesningene skal gi studentene et grunnlag i emnets innhold, mens seminarene skal øke studentenes evne til å analysere og formidle faglige perspektiver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Et essay på ca. 1800 ord (ca. 5 sider) skrives over én uke og leveres til nærmere oppgitt frist.

Normalt skal essayet kontrastere ulike teoretiske perspektiver på studiet av et oppgitt tema. Vurderes som godkjent/ikke godkjent etter obligatorisk muntlig tilbakemelding.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på ca. 5000 ord (ca.15 sider) som skrives over et oppgitt tema over to uker - og muntlig eksamen. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av skriftlig og muntlig eksamen.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 14.05.2019 innlevering 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SOA-2002 Identitet, struktur og prosess 15 stp

Pensum

Bøker som må anskaffes:

Følgende bøker må anskaffes:

- Fredrik Barth. 1994. Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget.

- Kopisamling SOA-2004, Sosial identitet, struktur og prosess. Vår 2016.

- Bourdieu, Pierre (2000): Den maskuline dominans. Pax forlag.

- Bourdieu, Pierre (1979): Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, s.9-130.

Oslo. 121 s.

Artikler merket * er trykket i Kopisamling SOA-2004, Vår 2015 (fås kjøpt i Akademisk kvarter ved studiestart).

 

Pensum

BØKER/MONOGRAFIER

Bourdieu, Pierre (2000): Den maskuline dominans. Pax forlag.

 

Bourdieu, Pierre (1979): Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, s.9-130. Oslo. 121 s.

 

ARTIKLER

Person og samfunn

*Geertz, Clifford. [1966] 1973. Person, time and conduct in Bali. In The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz. New York: Basic Books. 360-411. 51. s.

 

*Goffman, Erving. 1967. The Nature of deference and demeanor, i Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour, s. 47 - 95. Penguin. 49 s.

 

Graeber, David 2001: Marcel Mauss revisited. In The false coin of our dreams. Toward an anthropological theory of culture. New York: Palgrave. Kap. 6. S. 151 – 228. 77 sider. ISBN 0312-24044-9. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=151644&site=ehost-live

 

*LiPuma, Edward. 1998. Modernity and forms of personhood in Melanesia, I Lambek, M. and A. Strathern (eds.), Bodies and persons: Comparative Perspectives from Africa and Melanesia, s.53-79. Cambridge: Cambridge University Press. 27 s.

 

*Rosaldo, Michelle. 1984: Toward an anthropology of self and feeling, i R. A. Schweder, R.A. og R.A. LeVine (eds.), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotions, s.137-158. Cambridge: Cambridge University Press. 15 s.

 

Jenkins, Richard. [1996] 2014: Understanding identification, kapittel 4 I Jenkins, Social identity. 4. utgave, Key Ideas. S. 39– 50 London: Routledge. 12 sider.

 

Lagdeling

*Barth, Fredrik. 1960. The system of social stratification in Swat, North Pakistan. I E.R. Leach (red.), Aspects of caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan. Cambridge: Cambridge University Press. 113-46. 33 s.

 

*Beteille, André. 1990. Race, Caste and Gender. Man. 25: 489-504. 15 s.

 

*Dumont, Louis. 1967. Caste: A phenomenon of social structure or an aspect of Indian culture. I A. d. Reuck and J. Knight (red.). Caste and race: Comparative approaches. London: J. and A. Churchill. 28-38. 11 s.

 

*Lévi-Strauss, Claude. 1963. The bear and the barber. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 93 (1):1-11. 11s.

 

*Ortner, Sherry B. 1998. Identities: The hidden life of class. Journal of Anthropological Research 54 (1):1-17. 14 s.

 

Etnisitet og nasjonalisme

*Barth, Fredrik. 1969. Introduction. I F. Barth (red.). Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference, Oslo: Universitetsforlaget. 29 s.

 

Barth, Fredrik. 1994. Nye og evige temaer i studiet av etnisitet. I Barth, F., Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget. 19 s.

 

*Geertz, Clifford. 1994. Primordial and civil ties. I J. Hutchinson and A. Smith (red.), Nationalism, Oxford: Oxford University Press. 29-34. 5 s.

 

*Gullestad, Marianne. 2002. Invisible fences: Egalitarianism, nationalism and racism. Journal of the Royal Anthropological Institute 8 (1):45-63. 16 s.

 

*Fardon, Richard. 1987. ‘African ethnogenesis’: Limits to the comparability of ethnic phenomena, i L. Holy, L. (red.), Comparative Anthropology. Oxford: Basil Blackwell. 20 s.

 

*Haaland, Gunnar. 1969. Economic determinants in ethnic processes. In Ethnic groups and boudaries, red. F. Barth. Oslo: Universitetsforlaget. 58-73. 15 s.

 

*Saugestad, Sidsel. (2001): Dette besværlige urfolksbegrepet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 12 (1-2):34-41. 7 s.

 

*Østerud, Øyvind. 1990. Norge i våre hjerter: Internasjonaliseringen og det nasjonale. Tidsskrift for Samfunnsforskning 31:211-25. 14 s.

 

Tilhørighet i tid og rom

*Appadurai, Arjun. 1995. The production of locality, I R. Fardon (red.): Counterworks. Managing the Diversity of Knowledge. London: Routledge. 20 s.

 

*Bjerkli, Bjørn. 1995. Identitet og stedstilknytning - om kulturarrangementer som identitetsmessig uttrykk, I G. Arnestad (red.): Kultur- og regionalutvikling. Oslo: Tano. 18 s.

 

*Rudie, Ingrid. 1995. Livsløp som dimensjon i kulturell reproduksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 1: 53 - 69. 17 s.

 

*Thuen, Trond. 2003. Stedets identitet, I T. Thuen. (red): Sted og tilhørighet. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 18 s.

 

Makt og politikk

 

*Duijzings, Ger. 2000. Introduction, Religion and the politics of identity in Kosovo. London: Hurst. 36 s.

 

*Friedman, Jonathan. [1992] 1994. History and the politics of identity. I Cultural identity and global process. London: Sage. 117-46. 28 s.

 

Taylor, Charles 1994: The Politics of Recognition. I Amy Gutman ed. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press. 20 s.

 

*Wolf, Eric R. [1990] 1994. Facing power: Old insights, new questions. I R. Borofsky (red.) Assessing cultural anthropology. New York: McGraw-Hill. 218-28. 10 s.

 

Struktur og prosess

Barth, Fredrik [1966] 1994. Modeller av sosial organisasjon", i F. Barth (red.): Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget. 14 s.

 

*Barth, Fredrik. 1966. Processes of integration in culture, i Models of social organization. Royal Anthropological Institute of Great Britain & Ireland, Occasional Paper no. 23: 12-21. 10 s.

 

*Bloch, Maurice. 1977. The past and the present in the present. Man (N.S.) 12 (2):278-91. 13 s.

 

*Godelier, Maurice 1978. Infrastructures, societies and history. I Current Anthropology 19 (4): 763-71. 8 s.

 

*Grønhaug, Reidar 1978, Scale as a variable in analysis: Fields in social organization in Herat, Northwest Afghanistan, i F. Barth (red.), Scale and social organization. Oslo: Universitetsforlaget. 44 s.

 

*Hem, Hans-Einar 1999. Jeg gikk på ”Bergensskolen”: Gjenlesing av ’Models’ i jakten på faglige røtter." Norsk Antropologisk Tidsskrift 10 (1):37-52. 15 s.

 

*Ortner, Sherry B. 2006. Introduction: Updating practice theory. I Anthropology and Social Theory. Culture, Power and the Acting Subject. Durham: Duke University Press. 18 s.

 

*Sahlins, Marshall D. [1985] 1987. Structure and history, I: Islands of History, s. 136-56, Chicago: University of Chicago Press. 21 s.

 

Totalt antall sider: 1110.

Undervisning Vår 2019
Infomøte Bachelor i sosialantropologi - Torsdag 10. januar 2019, 12.15
Forelesning Første forelesning - se timeplan

leder Bjarge Schwenke Fors
f.aman. Bror Reinhardt Olsen
prof. Jon Ragnvald Schackt
Seminar Første seminar - se timeplan

f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Seminar gr. 1 f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Seminar gr. 2 f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Filmseminar Åpent filmseminar for alle på sosialantropologi - se timeplan til SOA-1000

Eksamen/arbeidskrav Utlevering av semesteroppgave: 4. mars 2019. Innlevering: 11. mars 2019. Muntlig tilbakemelding på semesteroppgave: uke 13. Utlevering av hjemmeeksamen 14. mai 2019. Innlevering av eksamensoppgave 29. mai 2019. Muntlig eksamen 13. og 14. juni 2019 (NB kan endres).