Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i sosialantropologi. Emnet tas vanligvis i studentens andre semester.       

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Feltarbeidet er et praktisk metodekurs med det spesifikke formål å samle data til masteroppgaven (SOA-3900). I rapporten fra feltarbeidet skal studenten kort gjøre rede for feltarbeidet ("hvordan det var"), hva som foreligger av data, og hva hun/han anser som sine mest interessante observasjoner. Hvis observasjoner og data antyder et annet fokus for masteroppgaven enn det som er forespeilet i prosjektbeskrivelsen, bør dette komme fram. Rapporten bør ikke ta form som en teoretisk utlegning, men gi et grunnlag for det videre arbeidet med mastergradsoppgaven.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-3001 Teoretiske perspektiver, SOA-3002 Prosjektutforming

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal ha:

Kompetanse:

Studenten skal ha:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis ikke forlesninger i tilknytning til dette emnet. Det legges opp til at studenten utfører et selvstendig feltarbeid av ca. 4 måneders varighet i løpet av perioden 1. mars til 1. september.

Eksamen

Arbeidskrav:

Kandidat skal i løpet av feltarbeidet holde kontakt med veiledere både i måte og omfang som avtalt.

Eksamen:

En feltrapport skal innleveres innen 1. september.

Rapporten skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med mastergradsoppgaven. Lengden skal være ca. 20 sider (ca 7000 ord). En kommisjon bestående av veileder og intern sensor vurderer rapporten til bestått/ikke bestått.

Det viktigste kriteriet for godkjennelse er at kommisjonen oppfatter rapporten som et meningsfullt skritt på veien i arbeidet med masteroppgaven.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys ikke kontinueringseksamen ved karakteren "ikke bestått".


Pensum

Det er ikke eget pensum til kurset.
Undervisning Vår 2019
Det gis kun veiledning, ingen undervisning. Koordinator masterprogrammet: professor Jon Schackt
Feltarbeid Feltarbeid i perioden 1. mars til 1. september - Frist for å søke mastermidler til feltarbeidet er 19. februar.

Feltrapport Feltrapporten leveres senest 1. september.

Orienteringsmøte Orienteringsmøte Master i sosialantropologi torsdag 10. januar klokken 14.15-15.00

f.aman. Jorun Bræck Ramstad
f.aman. Bror Reinhardt Olsen
prof. Jon Ragnvald Schackt
f.aman. Jennifer Lynn Hays