Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SPD111 Grunnleggende sykepleie - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Sykepleierens funksjon og funksjonsområder. Helse og sykdom. Grunnleggende behov. Respirasjon og sirkulasjon. Væske, ernæring og eliminasjon. Aktivitet, søvn og hvile. Forebygging av komplikasjoner ved inaktivitet. Hensiktsmessig sengeleie. Forflytningsteknikk. Åndelige/eksistensielle behov og ressurser. Personlig hygiene. Generelle observasjoner. Spesielle observasjoner knyttet til prosedyrer. Sykepleietiltak ved svikt av ivaretakelse av grunnleggende behov. Bruk av PPS- digital læringsarena.Sykepleiens historie, tradisjon, verdier, normer og yrkesetikk, sykepleie som fag og yrke. Sykepleieteorier: Nightingale, Nissen, Henderson, Eriksson, Martinsen og Travelbee. Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning Akademisk skriving. Oppgavetekniske krav. Søk etter faglitteratur i bibliotekets databaser. Vitenskapsteori, ulike kunnskapsformer og forskningsmetoder. Etikk, etisk teori, normer og prinsipper. Grunnleggende livsfenomener. Menneskerettighetserklæring

Hva lærer du

Delemne 111.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

Ferdighetsmål:

Delemne 111.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

Ferdighetsmål:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, refleksjonsgrupper, selvstudier, case studier, seminarer, ferdighetstrening og bruk av VAR.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD111 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe SPH/SPD111 OLB-IND: Arbeidskrav individuelt. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. Interne og eksterne sensorer.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 3000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens kunnskap og forståelse om emner relatert til denne eksamen og som forventet på dette nivå i utdanningen. Kandidaten skal gjennom eksamen anvende kunnskap fra relevant litteratur, herunder pensumlitteratur, og kunne reflektere over dette i besvarelsen.


Pensum

SPH111.1 - Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Litteratur knyttet til grunnleggende innføring

Adriansen, K. K. (2017) Kall og sykepleie - et tvetydig spenningsfelt. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 2: 27-51)

Benner, P.; Wrubel, J. (2004) Omsorgens betydning i sygepleje. København, Munksgaard.

Innledning (s. 14-21)

Kap 1  Omsorgens betydning (s. 23-47

Kap 2   Hvad vil det sige at være menneske? (50-78)

Kap 3  Et fenomenologisk syn på stress og mestring (81-150)

Kap 5  Sundhedsfremme (171-216)

Bjerck, K. (2017) Distrktsjordmor Helfrida Nordvågs håndavtrykk i den nordnorske kvinnehistorien. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 3: 55-80)

Brinchmann, B.S. (2016) Pliktetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 3: 55-66)

Brinchmann, B.S. (2016) De fire prinsippers etikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 5: 81-96)

Brinchmann, B.S. (2016) Nærhetsetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 7: 114-129)

Brinchmann, B.S. (2016) Dydsetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 8: 131-146)

Dalland, O. (2017) Metode og oppgaveskriving. Oslo, Gyldendal Akademiske.

Kap 1  Om oppgaveskriving (15 sider)

Kap 2  Hvordan kunnskap blir til (10 sider)

Kap 3  Kva er metode (10 sider)

Kap 8  Kilder og kildekritikk (15 sider)

Kap 9  Sitater og referanser (9 sider)

Kap 14 Etiske overveielser og personvern (7 sider)

Kap 15 Oppgavens disposisjon (5 sider)

Kap 16 Oppgavens design (7 sider)

Christoffersen, L.; Johannessen, A.; Tufte, P.A.; Utne, I. (2015) Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo, Abstrakt forlag.*

Kap 1  Hva er forskning (5 sider)

Kap. 3 Fra tema til problemstilling (6 sider)

Elstad, I. (2017) I distrikt. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 6: 127-164)

Eriksson, K. (1994) Det lidande menneske. Oslo, Tano.*

            Kap. 11 Lidelse i pleien.(s 66-78)

Eriksson, K. (1993) Möten med lidanden. Åbo, Åbo Akademi.  (rapport 4/1993)

            Kap. 1. Lidandes idè. (27 sider)*

Fause, Å. (2017) Om fagtradisjoner og sykepleiehistorie som forskningsfelt. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 1: 17-23).

Fause, Å. (2017) Samhandling i dagliglivet - et sentralt fokus i psykiatrisk sykepleie. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap 1: 17-23).

Henderson, V. (2011) Sykepleiens natur. Refleksjoner etter 25 år. Oslo, Gyldendal sykepleieklassikere*

            Kap. 2 Utvikling av et personlig begrep (s. 35-56)

            Kap. 3 Konsekvenser for praksis (s. 57-66)   

            Kap. 4 Konsekvenser for forskningen (67-78)

Immonen, I. (2017) Sykepleie i okkupert land -Finnmark under andre verdenskrig. I: (Red.) Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 4: 85-103).

Kristoffersen, N.J.; Nortvedt, F.; Skaug, E.A. (2011) Om sykepleie. I: (Red. N.J. Kristoffersen; F. Nortvedt; E.A. Skaug) Grunnleggende sykepleie (bind I) (kap.1:15-28)

Kristoffersen, N.J.; Nortvedt, F. (2011) Relasjonen mellom sykepleier og pasient. I: (Red. N.J. Kristoffersen; F. Nortvedt; E.A. Skaug) Grunnleggende sykepleie (bind I) (kap.3:83-127)

Sortland, K. (2015) Ernæring - mer enn mat og drikke. 5.utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Kapittel 3 De energigivende næringsstoffene

Kapittel 5 Vitaminer

Kapittel 8 Mineraler og sporstoffer

 

Lunde, B.V. (2016) Juss og etikk i sykepleien. I: (Red) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 10: 162-184)

Martinsen, K. (2001) Omsorg, Sykepleie og medisin. Oslo, Universitetsforlaget.

            Kap. 2 Omsorg i sykepleien (67-83)*

Martinsen, K. (2000) Øyet og kallet. Bergen, Fagbokforlaget. (Del 1: s. 9-42)

Mathisen, J. (2017) Kunnskapen som formet faget - fire tekster om sykepleie i fagets pionertid. I: (Red.)  Å. Fause. Glimt fra sykepleiefagets historie. Bergen, Fagbokforlaget. (kap. 7: 169-192).

Nortvedt, P. (2008) Sykepleiens grunnlag -historie, fag og etikk. Oslo, Tano Aschehoug.

Kap. 2 Sykepleie og medisin sammenvevd og atskilt (25 sider)     

Kap. 3 Sykepleiens kunnskapsgrunnlag (52 sider) 

Odland, L.H. (2016) Menneskesyn. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 1: 25-42)

Slettebø, Å. (2016) Etiske dilemma. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 2: 43-53)

Sneltvedt, T. (2016) Konsekvensetikk. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 4: 68-78)

Sneltvedt, T. (2016) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 6: 97-110)

Sneltvedt, T. (2016) Kva innebærer det å være profesjonell sykepleier. I: (Red.) Brinchmann, B.S. Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal Akademiske. (kap. 9: 147-160)

 

SPH111.2 / SDE111.2: Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og samfunnsvitenskapelige emner

 

Alvsvåg, H. (2010) På sporet av et dannet helsevesen. Oslo, Cappelen Damm. (s. 11-89)

Delgani, A.; Mosalanejad, L.; Daghan-Nayeri, N. (2015) Factors affecting professional athics in nursing practice in Iran: a qualitative study. BMC Medical Ethics, DOI 10.1186/s12910-015-0048-2. (6 sider)

Fridh, I.; Bergbom. I. (2006) Att vaka - en begreppsanalyttisk studie. Vård i Norden, 79(26):4-8)*

Kjær, T. A. (2015) Kan sundhedsvæsenet rumme lidende mennesker? I: (red) T.A. Kjær og Martinsen, K. Utenfor tellekantene -Essay om rom og rommelighet. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap 2: s. 29-61)

Martinsen, K. (2015) Er sykeværelset med interiør og ting hjelpende? I: (red) T.A. Kjær og

Martinsen, K. Utenfor tellekantene -Essay om rom og rommelighet. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap 9: s.199-227)

Nissen, R. (2000) Lærebok i sykepleie. Oslo, Gyldendal sykepleieklassikere*

            Kap 1 Sykepleie (s 19-59)

            Kap 7  Om sygeberetning med mer (s 188-196)

Nyman, A.C.; Sivonen, K. (2005) Livsmening som vårdvetenskapeligt begrepp. Vård i Norden, 78 (25):20-24)*

 

Samuelsen, E. (2012) Krenkelsens mange ansikter - en vei til kjærlighetens etikk. I: (Red.) R. Thorsen; K. Mæhre; K. Martinsen. Fortellinger om etikk. Bergen, Fagbokforlaget.*

Kap 6: (s. 141-154)

Smedbye, K.L.; Kirkevold, M; Engedal, K. (2016) Ethical dilemmas concerning autonomy when persons with dementia wish to live at home: a qualitative, hermeneutic study, BMC health Services Research; DOI 10.1186/s12913-015-1217-1. (11 sider)

Strandmark, M. (2006) Health means vital force -a phenomenological study on selv image, ability and zest for life. Vård i Norden, 79(26):42-46)*

Thorsen, R. (2015) En undring omkring stemningenes rom. I: (red) T.A. Kjær og Martinsen, K. Utenfor tellekantene -Essay om rom og rommelighet. Bergen, Fagbokforlaget. (Kap 9: s. 95-114)

Travelbee, J. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo, Universitetsforlaget. (27-261)

Van der Dam, S; Abma, T.A.; Kardol, M.J.M.; Widdershoven, G.A..M. (2012) «Here`s My Dilemma». Moral Deliberation as a platform for Discussing Everyday Ethics in Elderly Care,  Health Care Analysis, 20:250-267. (16 sider)

 

Anbefalt

Dyste, O.; Hertzberg, F.; Hoel, T.L. (2010) Skrive for å lære. Oslo, Abstrakt forlag.

Spangen, I.C. (2007) Referansehåndboken. Oslo, Spartacus Forlag.

 

*Merket indikerer at litteraturen er i kompendium