Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SPH303 Bacheloroppgave i sykepleie - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Sykepleie, forskningsmetode, sykepleieforskning, litteratursøk, etikk, forskningsetikk og oppgaveskriving.

Hva lærer du

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (2009) definerer læringsutbytte som de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes å inneha ved fullført program eller emne. Dette er presisert i innledningen av fagplanen.

Kunnskapsmål:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Eksamen

To obligatoriske veiledninger som må være gjennomført før emnet vurderes.

Individuell, skriftlig fordypningsoppgave. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Individuell skriftlig fordypningsoppgave må være bestått før fremstilling til muntlig vurdering.

100% justerende individuell, muntlig vurdering. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått


Dato for eksamen

Bacheloroppgave i sykepleie - Justerende muntlig 11.06.2019;Bacheloroppgave i sykepleie - Individuell hjemmeeksamen utlevering 30.03.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019