Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

STV-3073 Moderne teorier om organisering og ledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Det kan også inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet starter med en innføring i organisasjons og ledelsesvitenskapens grunnleggende begreper og perspektiver, og med særlig vekt på det rasjonelle og det institusjonelle perspektivet. Her trekkes også opp de viktigste historiske utviklingslinjer i faget, og med særlig fokus på samtidens kunnskapsstatus på feltet. Deretter rettes fokus mot teorier om hvordan formelle organisasjoner får sin utforming (organisering) og særlig mot spørsmålet om i hvilken grad ledere kan bruke organisasjonsdesign som styringsredskap, samt betydningen av organisasjonskultur for organisasjoners resultater. Siste del av emnet fokuserer på nyere teorier om ledelse, bl.a. illustrert ved strategisk ledelse og endringsledelse, samt spørsmålet om hvordan ledelsesteorier kan brukes i praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og en fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Det gis en oppgave som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgaven og besvarelsens form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses individuelt i form av en skriftlig innlevering på inntil 1000 ord. Oppgaven kan også løses ved at to studenter skriver sammen og leverer en skriftlig besvarelser på inntil 1500 ord.

Eksamen består av:

 

En individuell hjemmeeksamen (en student per oppgave) over oppgitt tema. Omfang inntil 4000 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Skrivefrist 3 uker.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 14.05.2019 innlevering 04.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum våren 2018

Bøker

Alvesson,M. og S. Svenningsson (2015): Changing Organizational Culture: Cultural change work in progress. Second edition. London, New York: Routledge. Kapitlene 1, 2, 3, 10, 11 og 12 . ISBN: 9781138918603 (ca.100 s.)

Christensen, T. et. al (2015): Organisasjonsteori for offentlig sektor. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215025742. Kap. 1-5 (98 s.)

Høst, T. (2016): Ledelse - en helhetlig modell. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215028316 (120 s.)

Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2013): Hvordan organisasjoner fungerer. 4.utgave. ISBN: 9788245014457. Kapitlene 2,3,4,5,6, 11 og 12 (250 s.)

Kvåle, G. og A. Wæraas (2017): Organisasjon og Identitet: eit symbolsk perspektiv. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252192865. Kap. 1,2, 4, 5 og 6 (79 s.)

Martinsen Øivind L. (red) (2015): Perspektiver på ledelse. 4. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205481107. Kap. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13 og 14 (168 s.)

Røvik, Kjell Arne (2007): Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215011165. Kapitlene 1,4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 13,14 og 15 (201 s.)

Artikler

(Artiklene er tilgjengelige via lenker i Canvas)https://ac.els-cdn.com/S0363811197900230/1-s2.0-S0363811197900230-main.pdf?_tid=c72bd490-0a5e-11e8-8170-00000aacb35f&acdnat=1517826462_50c02c224f1decb11be6aaca08e8c4d4

Benoit, W. L. (1997): Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23(2), 177–186. (9 sider) (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s1532754xjprr1003_02?needAccess=true

Coombs. W. T. 1998: An Analytic Framework for Crisis Situations: Better Responses From a Better Understanding of the Situation. Journal of Public Relations Research, 10(3), 177–191. (14 sider) (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.

 Kirkhaug, R. (2009): The management of meaning -Conditions for perceptions of values in a hierarchial organization. https://uit.instructure.com/courses/12435/files/361131/download?wrap=1Journal of Business Ethics, 87: 317---324. (9 sider)https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1026577604845.pdf

Pruzan, P. (2001): The Question of Organizational Consciousness: Can Organizations Have Values, Virtues and Visions? Journal of Business Ethics, 29(3), 271–284. (14 sider) (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.

(Til sammen ca. 1062 sider)

Undervisning Vår 2019
Faglig ansvarlig: Professor Kjell Arne Røvik
Forelesning f.aman. Hanne Cathrin Gabrielsen
prof. Kjell Arne Røvik