Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet

Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Hva lærer du

Kunnskap: • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer Ferdigheter: • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy. Generell kompetanse: • Kandidaten kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Eksamen

Vurdering skjer på bakgrunn av Bacheloroppgave, muntlig gruppepresentasjon og individuell eksameniasjon. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

For å få starte på bacheloroppgaven må minimum 100 sp. fra de to første studieår være bestått.

Emnet SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode må være bestått.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave, presentasjon og muntlig eksamen utlevering 13.04.2019 innlevering 06.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SS490 Hovedprosjekt 15 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.