Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

TEK-2005 Drift, vedlikehold og økonomi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

TEK-3001 Operation and Maintenance Management 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg de viktige metoder som anvendes for å optimalisere industrielle aktiviteter i forhold til risiko knyttet til HMS så vel som økonomisk risiko, lønnsomhet og kostnadskontroll. Emnet har et livsløpsperspektiv og tar for seg industriell utvikling og konstruksjon, installasjon og igangkjøring, drift og vedlikehold. Emnet tar for seg begreper, verktøy og metoder innen drift og vedlikehold, standarder, lover og regler, lagerhold og logistikk, styring av data og informasjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Opptakskode 9391.

Hva lærer du

Kunnskap a) Kandidaten har utviklet en grunnleggende forståelse av sentrale forhold, prinsipper, metoder og verktøy knyttet til styring av drift og vedlikehold av komplekse maskiner, utstyr, produkter og systemer. b) Kandidaten har forståelse av modelleringsteknikker og livsløpsanalyser. c) Kandidaten har tilegnet seg nødvendige kunnskaper for systemdefinisjon, delsystemer, systemgrenser, systemanalyse, systemsyntese, strategianalyse og usikkerhetsananlyse. d) Kandidaten har forstått grunnleggende sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet. e) Kandidaten har evne til å identifisere, formulere og løse problemer knyttet til drift og vedlikehold

Ferdigheter: a) Kandidaten kan anvende sin kunnskap om drift og vedlikehold i en praktisk industriell sammenheng. b) Kandidaten har opparbeidet ferdigheter i systemmodellering, kan gjennomføre systemanalyse, etablere delsystemer og systemsyntese og kan formidle slike resultater. c) Kandidaten kan utvikle drift- og vedlikeholdsplaner for et system, komponent, eller prosess for å møte behov innenfor økonomiske, miljømessige og andre rammer d) Kandidaten kan anvende matematikk, naturvitenskap og teknologi som grunnlag i drift- og vedlikeholdsarbeidet, og å anvende dataverktøy for praktisk drift og vedlikeholdsstyring.

Generell kompetanse: a) Kandidaten har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for gode systemløsninger. b) Kandidaten har konsekvensforståelse. c) Kandidaten kan formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst. d) Kandidaten har utviklet teamegenskaper.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Enkelte forlesninger er engelsk

Undervisning

50 timer forelesning og 15 timer øving. Prosjekt

Eksamen

Prosjektrapport (40%) og 3 timers skriftlig eksamen (60%). For å få avlegge skriftlige eksamen må prosjektrapport være bestått. Bokstavkarakter A - F. En kan ikke ta med seg en av delene til et annet studieår.

Studenter som ikke har bestått – eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart.