Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-1095 Innføring i logistikkledelse - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faget gir grunnleggende innsikt i fagområdet logistikk, internt i bedriften så vel som i hele verdikjeden. Logistikkaktivitetene går ofte på tvers av tradisjonelle funksjonsområder innen eksempelvis et flyselskap, og mellom aktører i denne verdikjeden. Hvilke aktiviteter dette er og måten de gjennomføres på vil bli gjennomgått, samt at det gis eksempler på hvordan disse aktivitetene kan gi konkurransefordeler og bedre lønnsomhet.

Hva lærer du

Ved fullført emne skal kandidaten:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskaper om fagets grunnleggende begreper, metoder og modeller knyttet til luftfart herunder:

Kandidaten kjenner til sentralt FoU-arbeid innen luftfart relatert til logistikk.

Kandidaten kan oppdatere sine logistikk-kunnskaper ved kritisk bruk av autoritativ litteratur.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om logistikkfagets historie, tradisjoner og egenart.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende begreper, modeller og metoder fra logistikkemnet på praktiske og teoretiske problemstillinger fra luftfart og gi anbefalinger om tiltak basert på bruk av teorielementer fra faget.

Kandidaten kan drøfte fordeler og ulemper ved sine foreslåtte løsninger på problemer og justere sin faglige utøvelse basert på formativ veiledning.

Kandidaten kan belyse faglige logistikkrelaterte problemstillinger innen luftfart ved bruk av fagstoff fra logistikkemnet.

Kandidaten mestrer bruken av emnets begreper, metoder og modeller .

Generell kompetanse

Kandidaten kan anvende begreper, modeller og metoder fra logistikkemnet på praktiske og teoretiske problemstillinger fra luftfart og gi anbefalinger om tiltak basert på bruk av teorielementer fra faget.

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter for å belyse logistikkrelaterte problemstillinger i luftfart i tråd med gjeldende retningslinjer.

Kandidaten kan formidle løsninger av logistikkrelaterte problemstillinger både muntlig og skriftlig.

Kandidaten kan utveksle erfaringer med andre med bakgrunn innenfor logistikkfaget og gjennom dette bidra til utvikling av praksis.

Kandidaten kjenner til innovasjonsprosesser i luftfart knyttet til logistikkfaget.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Eksamen består av en skoleeksamen. Det gis bestått eller ikke bestått på emnet. Eksamen arrangeres i Tromsø.

For å kunne avlegge eksamen, må studentene ha gjennomført og presentert en caseoppgave/prosjektoppgave som må være bestått. Oppgaven skal gjennomføres som gruppebesvarelse og det er obligatorisk å delta i gruppearbeidet for samtlige gruppemedlemmer.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Individuell eksamen (multiple choice) 29.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Gunnar Ottesen