Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskap:  

Ferdigheter:  

Kompetanse:  


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil være på norsk og engelsk. Hovedvekten av forelesningene er på norsk, men en del av forelesningene vil gis på engelsk. Eksamen skal besvares på norsk.

Undervisning

Undervisningsspråk vil være på norsk og engelsk. Hovedvekten av forelesningene er på norsk, men en del av forelesningene vil gis på engelsk.

Arbeidsformer vil være forelesninger, datalab og seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen. Kurset har ett arbeidskrav som tilsier at studentene må gjennomføre innlevering for å kunne avlegge eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 18.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ØKMES Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Guanqing Wang
Forelesninger Tromsø f.aman. Giovanna Bertella
f.aman. Jinghua Xie
uni.lekt. Kristian Wærness
Forelesninger Harstad f.lekt. Thomas Gressnes
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
uni.lekt. Kristian Wærness
Forelesninger Narvik uni.lekt. Hanna Kristina Persson
Seminar Alta uni.lekt. Guanqing Wang