Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø, Miljøledelse og forurensningsbiologi, samt masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning havbruk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det gis innføring i studiedesigner for innsamling av data fra 1) observasjonelle studier av biologiske systemer fra individer til økosystemer, og 2) prinsipper for design av eksperimenter i lab og i felt (randomisering, replikasjon). Prinsipper for analyse av biologiske data (estimering av relevante parametere, hypotesetesting) defineres ved hjelp av enkle metoder (krysstabeller, t-test, en veis ANOVA, lineær regresjon). Kurset fokuserer på biologisk tolkning av statistiske analyser og vil bruke nordlige økosystemer, effekter av klimaendringer og medisinske studier som eksempler.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om at studentene har forkunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitets nivå. Forkunnskaper innen kjemi og matematikk er også en fordel.


Hva lærer du

Ved fullført emne Bio-2004 skal du kunne:

Kunnskap

Forstå begrepet «usikkerhet» i en statistisk kontekst

Definere hva som menes med en statistisk test, hvordan den brukes, og ulemper med den

Forklare hvordan man kan estimere gjennomsnitt, redegjøre for begrepene «Bias» og «presisjon», og kunne forklare hvordan utvalgsstørrelse påvirker usikkerhet i statistiske analyser

Redegjøre for de viktigste antagelsene for noen enkle statistiske metoder ¿ uavhengighet, varians og statistisk fordeling

Forklare hva som menes med randomisering og tilfeldig utvalg

Ferdigheter

Tolke estimater og konfidensintervaller i forhold til vitenskapelig og/eller forvaltningens målsetninger

Bruke «R» til å plotte data og kjøre enkle statistiske analyser (Khi-kvadrat test, t-test, 1-veis ANOVA, lineær regresjons modell)

Generell kompetanse

Utvikle kritisk refleksjon i forhold til tolkning av vitenskapelige resultater, spesielt med hensyn til effektstørrelse

Reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige studiedesign

Økt statistisk kompetanse

Økt kompetanse i å bruke R


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset skal omfatte 30 t forelesninger, 30 t dataøvelser ved hjelp av en anvendelig programpakke og en hjemmeoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. Arbeidskrav: Hjemmeoppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

The Analysis of Biological Data

Michael C. Whitlock (University of British Columbia) , Dolph Schluter (University of British Columbia)

ISBN-10: 1-936221-48-9; ISBN-13: 978-1-936221-48-6; 768 pages

Undervisning Høst 2018
Første oppmøte: Informasjon kommer
Forelesninger prof. Nigel Gilles Yoccoz
Dataøvelser gr. 1 (B-BIOMED og B-BIOTEK) prof. Nigel Gilles Yoccoz
Dataøvelser gr. 2 (B-BIO, M-FISK og Lektor) prof. Nigel Gilles Yoccoz