Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BVE-1031 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentralt i emnet er en presentasjon av ulike aktiviteter som hver på sin måte kan anvendes i miljøarbeid.  Emnet introduserer miljøterapeutiske teorier og arbeidsmåter som kan anvendes i utviklingsstøttende arbeid med barn, unge og familier, og innen forebyggende arbeid og omsorgs- og miljøarbeid.

Emnet gir en innføring i spesialpedagogiske tiltak som skal styrke sosial kompetanse, og bidra til å forebygge og redusere problematferd hos barn og unge. Det innebærer metodisk bruk av aktiviteter i miljøer som barnehage og skole, for å fremme trivsel, kontakt, læring og utvikling.

Emnet skal bevisstgjøre studentenes egne ressurser i miljøarbeid og aktivitetsfag.

Studenten kan velge mellom ulike typer aktivitetsfag.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BVE-1022 Praksis 1: Samhandling og læring - praksisoppgave

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Individuell hjemmeeksamen utlevering 09.10.2018 innlevering 11.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BVE-1331 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid 15 stp

Pensum

Omlag 1000 sider pr 15 sp.

Pedagogiske emner 3 stp (198s) totalt 223s

 

Drugli, M.B. (2013). Atferdsvansker hos barn. Evidensbasert kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

(93 s.) ISBN/EAN: 9788202425272

 

Freire, P. (1999). De undertryktes pedagogikk, 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal. [Kap 1] (19 s.) ISBN: 82-417-1013-5

 

Jensen, G. (2016). Brukermedvirkning og maktutøvelse ¿ ungdom som medspiller og motspiller i barnevernet. Norges Barnevern, Volum 92 (3/4) (16 s.) ISSN 0800-1014.s 304 - 320. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-13.

Hentet fra:

file:///C:/Users/ebo008/Downloads/97704-200811-1-SM.pdf

 

Langeveld, J.H., Gundersen, K.K. & Svartdal, F. (2012). Social Competence as a Mediating Factor in Reduction of Behavioral Problems. Scandinavian Journal of Educational Research, 56(4), 381-399 (16 s.) Hentet fra:

https://doi.org/10.1080/00313831.2011.594614

 

Rygvold, A-L. & Ogden, T.(red). 2017. Innføring i spesialpedagogikk, 5.utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. [Kap.1, 4, 9] (79 s.) ISBN: 9788205500648

 

Anbefalt litteratur:

Freire, P. (1999). De undertryktes pedagogikk, 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal.[Resten av boken]

ISBN: 82-417-1013-5

 

Hemmeter, M.L., Ostrosky,M.M., Artman, K.M. & Kinder, K.A. (2008). Moving right Along¿ Planning Transitions to Prevent Challenging Behavior. YC Young Children V63 (3)18-25 (7 s.)

Hentet fra:

http://journal.naeyc.org/btj/200805/pdf/BTJ_Hemmeter_Transitions.pdf

 

Olsen, M. I. & Traavik, K.M. (2010). Resiliens i Skolen. Om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. [s. 13-204] (177 s.) ISBN: 978-82-450-0735-0.

 

Statped (2018). Veileder ¿ En deltakgelsesfokusert IOP-mal, spesielt tilpasset elever med omfattende og kombinert lærevansker. Hentet fra:

http://www.statped.no/globalassets/fag/sammensatte- larevansker/dokumenter/iop_veileder_omfattende_kombinerte_laerevansker.pdf

 

 

Miljøarbeid 6 stp (396s) totalt 384 sider

Halvorsen, T. (2012). Miljøarbeid i institusjoner for utsatte unge. Bergen: Fagbokforlaget. [Kap. 6] (104 s.)

ISBN:978-82-450-1353-5.

 

Ivarsson B. H., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2015). MI Motiverende samtaler: En praktisk håndbok for sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. [Kap.2,3,8-13] (34 s). ISBN-978-82-05-48057-5

 

Larsen, E. (2018). Miljøterapi med barn og unge: organisasjonen som terapeut, 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap 1,3,4,5, 6] (151 s.) ISBN: 978-82-15-03050-0

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjesten- en veileder. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. [s. 7-12, 35, 50-51] (9 s.) Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv /284442-q-1104.pdf

 

Bath, H. (2004). The three pillars of Trauma-informed care. Reclaiming Children and Youth, v17 (3)17-21. (5 s.)

Hentet fra: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=bee2ef4c- 1b54-40e3-a024-8338df22f96e%40sessionmgr101

 

Paulsen, V., Aune, J. A., Melting, J. K., Stormyr, O., & Berg, B. (2017). Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet.. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94(02), 17. (10 s.) Hentet fra:

https://www.idunn.no/tnb/2017/02/relasjonen_som_plattform_i_moete_med_ungd om_i_barnevernet

 

Saus, M., Jenssen, T., & Strandbu, A. (2017). Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94 (01), 54-70. (16s.) Hentet fra:

https://www.idunn.no/tnb/2017/01/mellom_entusiasme_og_anvendelse_- _barnevernsarbeideres_oppf

 

 

Anbefalt litteratur:

Fyrand, L. (2016). Sosiale nettverk: Teori og praksis. 3.utg. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap, 2,3,5 6 og 7]

ISBN 9788215026756

 

Gustumhaugen, K., Dønnestad, E. & Steinkopf, H. (2017). Miljøterapeuten: mennesket som metode i miljøterapi. Oslo: Universitetsforlaget. [Del 1, s. 15-107] (89 s.) ISBN: 9788215029474.

 

Halvorsen, T. (2012). Miljøarbeid i institusjoner for utsatte unge. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:978-82-450-1353-5.

 

Raknes, S., & Haugland, B. S. M. (2013). Psykologisk førstehjelp: veiledning for bruk i førstelinjen, s.10-41. Oslo: Gyldendal akademisk. (30 s) ISBN: 9788205451087

 

 

Aktiviteter som valgfag

 

Dyreassistert aktivitetsfag og friluftsliv - valgfag 6 stp (396s) totalt 397sider

 

Berget, B., Krøger E. & Thorød, A. (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og mennesker. Universitetsforlaget. Oslo. (170 s.) ISBN 9788215028538

 

Braastad, B. O. (2013). Bedre helse med dyr i huset. Foredrag 20 min. [tilsvarende 20 s] Hentet fra:

http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:20066

 

Carlsson, C., Nilsson Ranta D. & Traaen B. (2014): Equine Assisted social work as a mean for authentic relations between clients and staff. Human-Animal Interaction Bulletin, Vol. 2, No 1 19-38. (18 s). Hentet fra: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:709594/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:709594/FULLTEXT01.pdf

 

Kern-Godal A. (2013). Å ri ut av avhengigheten. Rus &samfunn 4-2013. (2 s.)

Hentet fra: http://www.rus.no/id/820.0

 

Levin, I. & Ellingsen, I. T. (2015). Relasjoner i sosialt arbeid. I: I. Ellingsen, I. T. Levin, B. Berg & L. C. Kleppe (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap 7] (13s) ISBN 978-82-15-01361-9

 

Tordsson, B. (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (150 s.) ISBN: 9788276348941

 

ELLER

 

Musikk som aktivitetsfag - valgfag 6 stp (396s) totalt 404 sider.

 

Brøske-Danielsen, B. Å. & Storsve V. R. (2016). Musikkarbeid med palestinske flyktningbarn i Libanon. Et community music perspektiv. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 173-190). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (17 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Fuglestad, S. (2016). Kreativ musikkverksted. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 81- 106). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (25 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Helle-Valle, A. (2016). Samfunnsmusikkterapi i barnehage. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 127-142). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (15 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Krüger, V. & Strandbu A. (2015). Musikk, ungdom, deltakelse.. Oslo: Universitetsforlaget. (150 s)

ISBN 978-82-15-02439-4

 

Levin, I. & Ellingsen, I. T. (2015). Relasjoner i sosialt arbeid. I I. Ellingsen, I. T. Levin, B. Berg & L. C. Kleppe (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap 7] (13s) ISBN 978-82-15-01361-9

 

Mandal, A. B. & Bergset, A. (2016). Musikk som avleiing og kjelde til positive emosjonar . Om deltaking i musikkgruppe for einslege mindreårige flyktningar. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 157-172). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (15 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Tordsson, B. (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (150 s.)

ISBN: 9788276348941

 

Trondalen, G. (2016). Musikkterapi som anerkjennelse. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 107-126). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH- publikasjoner 2016:4. (19 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Kopisamling BVE-1021 2. studieår høst 2018: Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid

Kopisamling del I ¿ Miljøarbeid 6 stp (55s)

 

Berge, T. & Repål, A. (2015): Håndbok i kognitiv atferdsterapi (2.utg). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 2] (39 s.)

ISBN/EAN: 9788205458437

 

Gustumhaugen, K., Dønnestad, & E., Steinkopf, H. (2017): Miljøterapeuten: mennesket som metode i miljøterapi. Oslo: Universitetsforlaget. [Del 2, s. 109-125] (16 s.) ISBN 9788215029474

 

Kopisamling del II ¿ Dyreassistert aktivitetsfag og friluftsliv 6 stp (24s)

 

Fine, A (2015): Handbook on animal assisted therapy. Animals in the lives of children. Cambridge, Massachusetts: Academic Press [Kap. 12] (24 s) ISBN: 9780128012925

Undervisning Høst 2018
Uke 34 uni.lekt. Ingrid Nilsen Lie
Uke 35 uni.lekt. Ingrid Nilsen Lie
Uke 36 uni.lekt. Ingrid Nilsen Lie
Uke 37 uni.lekt. Ingrid Nilsen Lie
Uke 38 uni.lekt. Ann Mari Andersen
f.aman. Siv Øvernes
uni.lekt. Tanja Rita Nyman Banerji
Uke 39 uni.lekt. Ann Mari Andersen
f.aman. Siv Øvernes
uni.lekt. Tanja Rita Nyman Banerji