Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ENG-1005 Andrespråkstilegnelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og du må ha jobb i skolen for å gjennomføre arbeidskrav i praksis. Studenter på lektorutdanningen trinn 8-13 med engelsk som fag 1/masterfag tar dette emnet (i stedet for ENG-1016) i femte semester. Lektorstudenter med studieretning russisk, samisk og spansk, og som skal ha engelsk som fag 2, tar også ta dette emnet i femte semester. Emnet koordineres med PFF-2000 og PFF-2001. Merk at dersom du skal ta emner som til sammen utgjør Årsstudiet i engelsk, kan du ikke ta dette emnet, men ENG-1016.

Innhold

Dette emnet omhandler andrespråkstilegnelse, men i motsetning til pedagogiske og didaktiske emner, fokuserer det på innlæringsperspektivet heller enn undervisningsperspektivet. I emnet vil vi se nærmere på hvordan en lærer et andre- eller fremmedspråk. Alle som har forsøkt å lære et andrespråk vet hvor vanskelig dette er. Samtidig lærer små barn morsmålet sitt relativt raskt og uten problemer. Sentrale spørsmål som vi vil forsøke å svare på i løpet av kurset er:

Som lærer er det ikke bare nyttig å vite hvordan en skal undervise i et andrespråk, men også å ha kunnskap om hva som skjer med den som lærer språket.


Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har: 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk/eksamensspråk er engelsk.

Undervisning

Emnet er på 48 undervisningstimer fordelt på seks (3 x 2) timer per uke i åtte uker, og består av forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamensordning: Fire timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk: Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen (via Studentweben) for emner tilknyttet høstsemesteret er 15. januar.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Textbook:
Kirsten M. Hummel. 2014. Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices, available at 'Akademika'.

Papers:
1. Westergaard, M. 2003. Unlearning V2. Transfer, markedness, and the importance of input cues in the acquisition of word order in English by Norwegian children. EUROSLA Yearbook 3, 77-101.
2. Jensen, I.N., Slabakova, R. & M. Westergaard. 2017. The Bottleneck Hypothesis in L2 acquisition: A study of L1 Norwegian speakers¿ knowledge of syntax and morphology in L2 English. BUCLD Proceedings 41.
3. Herschensohn, Julia. 2013. Age-related effects, chapter 15, in Herschensohn & Young-Scholten (eds.) The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition, 317-337.
4. Pfenninger, S. E. & D. Singleton. 2016. Affect trumps age: A person-in-context relational view of age and motivation in SLA. Second Language Research, vol. 32, 3: pp. 311-345.
5. Genesee, Fred. 2015. Myths About Early Childhood Bilingualism. Canadian Psychology, Vol. 56, No. 1, 6-15.
Undervisning Høst 2018
Første undervisning: se timeplan på nett
Forelesning og seminar Frist for arbeidskrav: Dato kommer.

f.aman. Yulia Rodina
Eksamen 4-timers digital skoleeksamen (WISEflow)