Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ERG-2021 Helse, aktivitet og deltakelse hos voksne - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bahcelorprogrammet i ergoterapi og er forbeholdt studenter med studierett på dette studieprogrammet. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet har fokus på hvordan ulike sykdommer, skader og livsproblemer, kan medføre konsekvenser for voksnes hverdagsaktiviteter. Kunnskap om arbeidsrelaterte forhold, ergonomi / forebygging og helsefremmede tiltak drøftes. Videre fokuseres på hvordan ergoterapeuten kan behandle, rehabilitere og tilrettelegge for å fremme voksnes helse, aktivitet og deltakelse i familie, hjem, jobb, fritid og nærmiljø. Grunnlag vil være både kunnskap om voksnes aktivitetsliv, sykdomslære og samfunnets tjenester (tiltak).

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1. Forplikter seg til ansvar for egen og medstudenters læring gjennom aktivt å innhente og bidra med kunnskap i undervisning og gjennom å følge opp de avtaler som gjøres med medstudenter og undervisningspersonell.

Kunnskap i ergoterapi: 1. Forklarer hvordan helsemessige og sosiale forhold kan påvirke voksnes aktivitet og deltakelse i hverdagen. 2. Forklarer hvordan aktivitetsdeltakelse i hjem, arbeid og fritid kan påvirke helse. 3. Beskriver relevant ergoterapeutisk kunnskapsgrunnlag som gjelder for arbeidshelse 4. Beskriver ergoterapeutens kompetanse i forhold til helsefremmende og arbeidsrelaterte tiltak. 5. Gjøre rede for ergoterapeutens rolle i behandling og rehabilitering. 6. Kan bruke kunnskap fra ergoterapi, medisinske fag og andre støttefag (psykologi, sosiologi, etikk, samfunnsvitenskap m.m.) for å planlegge og begrunne tiltak til ulike aktivitetsproblemer. 7. Forklarer hvordan ergoterapeuter anvender velferdsteknologi for å fremme klienters deltakelse i aktivitet. 8. Diskutere hvordan et aktivt liv i eget hjem kan påvirkes av forholdet mellom universell utforming og hjemmet som privat arena.

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Gjør rede for og anvender relevante kartleggingsmetoder og -instrumenter som anvendes til voksne med ulike aktivitetsproblemer og diagnoser. 2. Kartlegger og vurderer tiltak ift psykososialt arbeidsmiljø 3. Fastsetter mål for ulike tiltak til voksne på bakgrunn av aktivitets- og funksjonsvurdering. 4. Gjør rede for og anvender ulike metoder for behandling og rehabilitering av voksne med ulike aktivitetsproblemer. 5. Muliggjør aktivitet gjennom tilrettelegging i omgivelsene. 6. Gjennomfører og formidler muntlig og skriftlig dokumentasjon fra ergoterapeutisk arbeid i tråd med gjeldende lovverk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings og eksamensspråk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarundervisning inkludert opposisjonsseminar, studentundervisning.

Eksamen

Arbeidskrav: Studentundervisning hvor kullet deles i 2. Den ene gruppen gjennomfører arbeidskrav 1A i emne ERG-2021 om voksne og 1B i emne ERG-2030 om eldre, og motsatt for den andre gruppen. A Forelesning for medstudenter, gruppe på 2-5 studenter, med notat 800 ord. B Ferdighetstrening med medstudenter, gruppe på 2-5 studenter, med notat 800 ord.

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe, ca. 2000 ord, basert på arbeid med case. Varighet: 2,5 dager Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått.

Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. § 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 12.12.2018 innlevering 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ERG-2020 Helse, aktivitet og deltakelse hos voksne 10 stp
Undervisning Høst 2018
Se timeplan på nett
Forelesning f.aman. Astrid Gramstad
uni.lekt. Toril Beate Røssvoll
øvinglær. May Britt Klaudiussen
hvd.bibl. Grete Overvåg
f.aman. Vår Mathisen
f.aman. Lene Angell Åsli
stip. Anniken Bogstrand
Basisgrp.veil 1 og 3 øvinglær. May Britt Klaudiussen
f.aman. Vår Mathisen
Basisgrp.veil 2 og 4 øvinglær. May Britt Klaudiussen
f.aman. Vår Mathisen
Basisgrp. felles uni.lekt. Toril Beate Røssvoll
Ferdighetstrening uni.lekt. Astrid Vekve Nymo
stip. Anniken Bogstrand
Seminar øvinglær. May Britt Klaudiussen
uni.lekt. Astrid Vekve Nymo
uni.lekt. Anna Carina Elisabeth Ryssdal
uni.lekt. Gunn Nilsskog
f.aman. Vår Mathisen
f.aman. Lene Angell Åsli
stip. Anniken Bogstrand