Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

FRI-1702 Naturguiding som profesjon - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Naturguide årsstudium og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Opplevelser i den norske naturen blir et stadig mer etterspurt produkt blant turister. Det vil være viktig å heve statusen, forståelse og oppmerksomhet av hvordan en ny gruppe arbeidstakere er i ferd med å etablere seg i fremtidens arbeidsmarked.

Emnet skal gi en dypere innsikt i naturguidens plass, rolle og funksjon i samfunnet og i norsk reiselivsnæring. Yrkesetikk, kulturforståelse, ansvarsforhold og profesjonalitet i guiderollen står sentralt i emnet. Studenten skal i dette emnet gjøre seg erfaringer med sentrale kompetanseområder som ligger innenfor naturguidens virke i en profesjonell sammenheng. En lengre selvstendig prosjektarbeidsperiode samt erfaringsinnhenting fra praksisfeltet/bedrift ligger under dette emnet. Emnet setter krav til mye selvstendig arbeid.


Hva lærer du

Kunnskap

 

 

Ferdigheter

 

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Gjennom undervisning, erfaringsinnhenting, litteraturstudium, refleksjoner og diskusjoner sikter emnet å skape en dypere innsikt i guidens profesjonelle virke. Emnet er i stor grad lagt opp til at studentene innhenter erfaringer fra praksisfeltet. Det er lagt opp til en lengre periode der studentene selv skal ut i praksisfeltet for å observere og delta i guidevirksomhet i det naturbaserte reiselivet i Nord- Norge.

Arbeidet skal videre gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesninger, lærebøker og seminarer. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i emnet. En gruppevis prosjektoppgave er knyttet til emnet. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 375 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav

 

Eksamen og vurdering:  Gruppevis skriftlig hjemmeeksamen over en uke. Vurdering gis gjennom karakterskala A-F der A er beste karakter og F er stryk.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Pensum

Litteraturliste gis ved studiestart.