Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

FYSIO-105-B Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103 og Fysio-104A.

Innhold

Emnet er en del av 5. semester i fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Studenten får trening i prosjektarbeid. Studenten videreutvikler sine ferdigheter i oppgaveskriving. Studentene skal integrere kunnskap og ferdigheter fra tidligere emner, og bruke det i forhold til helsefremmende og primær- og sekundærforebyggende fysioterapi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- anvende relevante metoder som intervju, observasjon og dokumentanalyse i kartlegging av forhold som påvirker helse og funksjon innenfor ulike arenaer i samfunnet

- forstå hvordan miljømessige, mellommenneskelige og organisatoriske forhold påvirker funksjon og helse

- forstå hvordan demografiske forhold innvirker på helsefremmende og forebyggende arbeid

- planlegge og gjennomføre et mindre prosjektarbeid

- skrive en strukturert oppgave basert på eget datamateriale

- formidle et fysioterapeutisk perspektiv på helsefremmende og forebyggende arbeid

- kjenne til lovverk, forskrift, retningslinjer, veiledere og rundskriv som gjelder for helsefremmende og forebyggende arbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fire dager feltarbeid knyttet til eget prosjekt. Selvstudium, gruppearbeid og forelesninger. 

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i høstsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 20.08.2018 innlevering 24.09.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYT-2510 Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid 5 stp

Pensum

Pensumlister vil bli gitt av utdanningen.
Undervisning Høst 2018
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning f.aman. Ragnhild Barclay Håkstad
f.aman. Gyrd Thrane
prof. Lone Jørgensen
prof. Nils Oddbjørn Henriksen
uni.lekt. Åse Bårdsen
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
Gruppe uni.lekt. Åse Bårdsen
Seminar uni.lekt. Åse Bårdsen
uni.lekt. Marianne Olsen