Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kan en tekst leke med leseren? Hvorfor tolker vi tekster? Og hvorfor tolker vi dem på ulike måter? Dette og mange flere spørsmål kommer emnet «Alt du trenger for å studere litteratur» til å ta opp. Gjennom forelesninger og diskusjoner vil du også lære å se på betydningen av tekst i en større sammenheng, og du vil lære mye om forholdet mellom tekst og historie. Emnet gjør deg dessuten kjent med forskningshistorien og hovedtrekkene ved sentrale teorier og metoder i litteraturvitenskap, og du vil oppdage at det perspektivet og de begreper du velger vil ha konsekvenser for hvordan man kan forstå en tekst.

Utgangspunktet for arbeidet vil i dette emnet være dels skjønnlitterære tekster (dikt, fortellinger), dels korte akademiske og faglitterære tekster. Det vil bli gitt kurs i informasjonskunnskap (ved UB) i løpet av studiet. Til sammen skal innføringsemnet og kurs i informasjonskompetanse gi deg en innføring i det å produsere en akademisk tekst.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har:

Ferdigheter 

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings - og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen.

Alle emner evalueres en gang i løpet programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vi jobber med tekstene gjennom hele semesteret med fokus på skriveprosessen. Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Mappe med alle arbeidskravene innlevering 23.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Drama (kan kjøpes på Akademisk kvarter):

Noveller (de fleste fins i Haarberg, Lothe og Skei: Korttekster):

Dikt (de fleste fins i Haarberg/Skei: Dikt fra antikken til vår tid):

Artikler (vil bli lagt ut på Canvas):

Undervisning Høst 2018
Første gang: se timeplanen.
Forelesninger f.bibl. Helene Nordgård Andreassen
prof. Rolf Gaasland
Hjemmeeksamen Eksamensinnlevering: i Wiseflow