Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i generell ernæring og prestasjonsernæring, forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om planlegging av kosthold i utøvelse av idrett og fysisk aktivitet.

 

Følgende tema vektlegges:

 

Idrett og helse

 

Ernæring og prestasjon


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er felles for Alta og Tromsø. Deler av undervisningen vil tilrettelegges ved hjelp av nettstøtte. Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 

Eksamen og vurdering

En ukes individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2018 innlevering 11.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Ca 500 sider, som gis ved studiestart.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning Tromsø f.aman. Bente Morseth
Maja Kristine Olsen
uni.lekt. Kim Arne Heitmann
øvinglær. Linn Hege Kristiansen
stip. Edvard Hamnvik Sagelv
Undervisning Alta sr.konsul. Unni Charlotte Jansen
f.aman. Odd-Egil Olsen
Maja Kristine Olsen
uni.lekt. Ane Kvammen Gran