Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Teoretisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram. Emnet er obligatorisk for studenter som følger kjemi- og lektor-programmene og er åpent for andre studenter som har behov for opplæring i uorganisk kjemi og som oppfyller opptakskravet. Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.


Studiepoengreduksjon

K-120 Uorganisk kjemi 10 stp

Innhold

Kurset gir en problembasert introduksjon til elemnetær uorganisk kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende. KJE-1001 er sterkt anbefalt.

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Studiet er lagt opp med problembaserte forelesninger (30 t) og seminarer (20 t). Emnet er undervist gjennom et problembasert opplegg. Studentene forbereder seg i forhold til tema som blir gjennomgått og hvor forelesningstimene blir benyttet til å a) gjennomgå konsepter (20%) og b) hjelpe studentene til å beherske disse konseptene gjennom omfattende oppgave-/problemløsning (80%). Seminarene er utelukkende oppgaveløsning, hvor oppgaver forskjellig fra de i forelesningstimene blir presentert.

Emnet er i stor grad problembasert slik at deltagelse på forelesninger og seminarer er av stor betydning.


Eksamen

Avsluttende skriftlig prøve (4t). Bokstavkarakterer (A-F).

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

Godkjenning av en litteraturstudie (ca. 10 sider inkludert referanser); denne skal fokusere på uorganisk kjemi i dagliglivet eller sentrale temaer i faget av bred allmenn interesse.

Kandidater som ikke består eksamen kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester. 


Dato for eksamen

S-KONT 26.02.2019;Skriftlig prøve 16.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum offentliggjøres i Canvas ved oppstart av studiesemester.