Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

KVI-0100 Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale kunsthistoriske epoker, som basis for utdypende studier av epokene i bachelorstudiets påfølgende semestre. Grunnleggende opplæring i verksbeskrivelse og analyse gjennom nettaktiviteter og andre øvelser og bruk av ulike kildetyper er sentrale deler av emnet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 8 forelesninger på nett, individuelt og gruppebasert arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene er organisert med utgangspunkt i pensumlitteraturen og har som hovedmål å gi grunnleggende oversikt over sentrale kunsthistoriske epoker. Til hver forelesning presenteres en nettbasert analyse av et verk. I tillegg kommer 8 studentaktiviteter (hvorav 4 er obligatoriske). og 4 nettmøter (hvorav 2 er obligatoriske). Arbeidet i det digitale klasserommet legger opp til refleksjon om tema og begrep som tas opp i forelesninger og pensum. Det forutsettes en høy grad av egenaktivitet og selvstendighet. Det gis 4 gruppeveiledninger på nettmøtene og 1 individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av: En semesteroppgave i form av skriftlig og visuell dokumentasjon og analyse av oppgitt verk (tekstomfang 6 sider). Semesteroppgaven skrives under veiledning.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 26.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Meyer, Siri, Kunst og visuell kultur, Pax forlag 2013, 313 s.

Mørstad, Erik, Visuell analyse. Metode og skriveråd, Abstrakt forlag 2000, 112 s.

Pointon, Marcia, History of Art. A Students` Handbook, Routledge 2002, 130 s.

Pensum kan kjøpes hos Akademia eller lånes på Universitetsbiblioteket.

Med forbehold om endringer.

Undervisning Høst 2018
Forelesning Forelesninger legges ut fredager 17.08., 07.09., 05.10., 26.10. Velkommen til heldagsseminar på Campus Tromsø fredag 31. august (frivillig deltakelse). Program kommer senere.

Semesteroppgave Semesteroppgave deles ut 10.09.

uni.lekt. Hege Olaussen
Nettmøter Nettmøter mandager 03.09., 24.09., 15.10., 12.11. Kl. 12.00-13.00 (gruppe 1) og kl. 13.00-14.00 (gruppe 2)

uni.lekt. Hege Olaussen
Eksamen Innlevering semesteroppgave mandag 26.11.2018