Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MAT-1003 Kalkulus 3 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammene Matematikk og statistikk - bachelor, Anvendt fysikk og matematikk - master (5årig), sivilingeniør og andre program. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MAT-2051 Matematikk 4 for ingeniører 10 stp

Innhold

Kjerneregelen for funksjoner i flere variable, parametrisering av kurver ved buelengde. Enhetstangent, normal, binormal, krumning, torsjon. Emnet omhandler videre vektorfelter, inkludert gradient, divergens, curl. Videre behandles multiple integraler, linjeintegraler, flateintegraler og vektoranalyse med satsene til Gauss, Green og Stokes.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:
Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskap - Studentene

Ferdigheter - Studentene

Generell kompetanse - Studentene


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t
Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav: Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:
- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 11.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumliste for MAT-1003 Kalkulus 3, høsten 2018
UiT Norges arktiske universitet, Institutt for matematikk og statistikk

Lærebok:
Susan Jane Colley, "Vector Calculus", Fourth Edition 2012

Før gjennomgangen av materialet i hvert av kapitlene 3 og 5, vil det settes av en time til gjennomgang av henholdsvis «Polarkoordinater og andre koordinatsystemer» og «Repetisjon i teknikker for enkeltintegraler».

Fra kapittel 2
2.5. The chain rule

Fra kapittel 3, Multiple Integration
3.1. Parametrized Curves and Kepler's Laws
3.2. Arclength and Differential geometry
3.3. Vector Fields: An Introduction
3.4. Gradient, Divergence, Curl and the Del Operator

Fra kapittel 5, Multiple Integration
5.1 Introduction: Areas and Volumes
5.2 Double Integrals
5.3 Changing the Order of Integration
5.4 Triple Integrals
5.5 Change of Variables

Fra kapittel 6, Line Integrals
6.1 Scalar and Vector Line Integrals
6.2 Green's Theorem
6.3 Conservative Vector Fields

Fra kapittel 7, Surface Integrals and Vector Analysis
7.1 Parametrized Surface
7.2 Surface Integrals
7.3 Stoke's and Gauss's Theorems
Optional: 7.4. Further Vector Analysis; Maxwell's Equations