Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MBI-2011 Molekylær cellebiologi 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bachelor i biomedisin og Bachelor i bioteknologi. Emnet er også åpent for andre interesserte, og tilbys som enkeltemne.

Innhold

Kunnskap om de molekylære prosesser i ei celle er viktig for en rekke områder i samfunnet. Dette gjelder medisinsk forståelse av helse og sykdom, sykdomsbehandling, utvikling av medikamenter, avl og utvikling av hav og landbruk. Kurset vil  omhandle funksjoner, prosesser og den genomiske strukturen til ei eukaryot celle på det molekylære nivå, samt en innføring i cellens indre organisering. Tema som skal inngå er: Diversitet, evolusjon, struktur og mobilitet til det eukaryote genom, regulering av proteinuttrykk på alle nivå fra transkripsjon til translasjon, oppbygging og funksjon av membranstrukturer, transport over membraner, organisering og funksjon av de intracellulære rom, intracellulær trafikk av vesikler, og cellekommunikasjon. Emnet vil også gi en innføring i moderne molekylærbiologiske metoder og "cell imaging" ved forelesninger og laboratoriekurs.  

Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2), i tillegg til ett av følgende fag:

Anbefalt forkunnskap: Fullført 1 år av bachelorprogram i biomedisin eller kunnskap på nivå med MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk og KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi.

Søknadskode: 9336 (enkeltemner realfag)


Hva lærer du

Ved fullført emne vil kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap til å:

Ferdigheter til å:

Generell kompetanse til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (28 timer), gruppearbeid med gjennomgang (28 timer), kollokvier med kollokvieleder (14 timer), laboratorieundervisning (18 timer) .

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen (5 timer). Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Både lesepensum og laboratoriekurs er grunnlag for eksamensspørsmål.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MBI-2009 Cellebiologi 3 stp

Pensum

Anbefalt lærebok:

Alberts et al "Molecular biology of the cell", 6th edition, Garland Science. Kapittel 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Undervisning Høst 2018
Første gang: se timeplan for informasjon Første oppmøte er obligatorisk. Mer informasjon vil bli gitt på første fremmøte.
Forelesning prof. Kristin Hegstad
f.aman. Trond Lamark
prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
Gruppe A f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
stip. Katrine Stange Overå
stip. Juncal Garcia Garcia
stip. Anthimi Palara
Gruppe B stip. Katrine Stange Overå
stip. Juncal Garcia Garcia
stip. Anthimi Palara
Labgruppe 1 f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
avd.ing. Hanne Britt Brenne
stip. Nikoline Lander Rasmussen
overing. Aud Karin Øvervatn
Gruppearbeid prof. Kristin Hegstad
f.aman. Trond Lamark
prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
Seminar prof. Kristin Hegstad
prof. Steinar Daae Johansen
f.aman. Trond Lamark
prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik